Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 3 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof - Германия) - UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(Дело C-128/11)

(Правна защита на компютърните програми - Търговия с лицензи за използвани компютърни програми, изтеглени от интернет - Директива 2009/24/ЕО - Член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1 - Изчерпване на правото на разпространение - Понятие за законен приобретател)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: UsedSoft GmbH

Ответник: Oracle International Corp.

Предмет

Преюдициално запитване - Bundesgerichtshof - Тълкуване на член 4, параграф 2, първа алинея и на член 5, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, стр. 16) - Изтегляне от интернет върху информационен носител на копия от компютърни програми със съгласието на носителя на правото въз основа на лиценз за компютърна програма - Възможност това действие да се квалифицира като изчерпващо правото на разпространение на носителя на правото по отношение на изтеглените копия - Търговия с лицензи за "използвани" компютърни програми, изтеглени от интернет от първия приобретател - Понятие за законен приобретател

Диспозитив

Член 4, параграф 2 от Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че правото на разпространение на копието от компютърна програма се изчерпва, когато носителят на авторското право, който е разрешил, включително безвъзмездно, изтеглянето от интернет върху информационен носител на това копие, е предоставил също така - срещу заплащането на цена, която му позволява да получи възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието на произведението, на което е собственик - право на използване на това копие без ограничение във времето.

Член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1 от Директива 2009/24 трябва да се тълкуват в смисъл, че в случай на препродажба на лиценз за използване, който поглъща препродажбата на изтеглено от уебсайта на носителя на авторското право копие от компютърна програма, лиценз, първоначално предоставен от този носител на авторско право на първия приобретател без ограничение във времето и срещу заплащането на цена, която позволява на носителя на правото да получи възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието от неговото произведение, вторият приобретател на лиценза, както и всеки последващ негов приобретател, може да се позове на предвиденото в член 4, параграф 2 от тази директива изчерпване на правото на разпространение и следователно да се счита за законен приобретател на копие от компютърна програма по смисъла на член 5, параграф 1 от същата директива, като се ползва от предвиденото в последната разпоредба право на възпроизвеждане.

____________

1 - ОВ C 194, 2.7.2011 г.