Language of document : ECLI:EU:C:2012:567

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

JÁN MAZÁK

prednesené 13. septembra 2012 (1)

Vec C‑282/11

Concepción Salgado González

proti

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

a

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Starobný dôchodok – Výpočet dávok“

I –    Úvod

1.        Uznesením z 9. mája 2011 doručeným Súdnemu dvoru 6. júna 2011 Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) položil Súdnemu dvoru štyri prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971(2), zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006(3) (nariadenie č. 1408/71), a nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(4), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 (nariadenie č. 883/2004).(5)

2.        Otázky boli položené v konaní o žalobe, ktorú podala pani Salgado González proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národný úrad sociálneho zabezpečenia, ďalej len „INSS“) a Tesorería General de la Seguridad Social (Všeobecný fond sociálneho zabezpečenia, ďalej len „TGSS“) v súvislosti s výpočtom starobného dôchodku pani Salgado González. Vnútroštátny súd sa pýta, či uplatnenie určitých ustanovení nariadenia č. 1408/71 alebo nariadenia č. 883/2004 v spojení s článkom 162 ods. 1 španielskeho všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení (Ley General de la Seguridad Social) vedie k neprimeranému zníženiu dôchodku migrujúcej samostatne zárobkovo činnej osoby.

II – Právny rámec

A –    Právo Únie

3.        Článok 45 ods. 1 nariadenia č. 1408/71 stanovuje:

„Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky podľa systému… dosiahnutím dôb poistenia alebo dôb bydliska, zohľadní tam, kde je to nevyhnutné, doby poistenia alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu podľa všeobecného systému alebo podľa osobitného systému buď zamestnanca, alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Na tento účel zohľadní tieto doby, akoby boli dosiahnuté podľa jej vlastných právnych predpisov.“

4.        Článok 46 ods. 2 nariadenia č. 1408/71 stanovuje:

„V prípade, kde podmienky požadované právnymi predpismi členského štátu na nadobudnutie nároku na dávky sú splnené iba po použití článku 45 a/alebo článku 40 ods. 3, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a)      príslušná inštitúcia vypočíta teoretickú výšku dávky, na ktorú by si mohla dotknutá osoba uplatniť nárok za predpokladu, že všetky doby poistenia a/alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členských štátov, ktorým zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehali, sa dosiahli v tomto štáte podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje v deň priznania dávky. Ak podľa týchto právnych predpisov výška dávky nezávisí na trvaní dosiahnutých dôb, táto výška sa považuje za teoretickú výšku uvedenú v tomto pododseku;

b)      príslušná inštitúcia následne stanoví skutočnú výšku dávky na základe teoretickej výšky uvedenej v predchádzajúcom pododseku a podľa pomeru trvania dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia, k celkovému trvaniu dôb poistenia a dôb bydliska dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov.“

5.        Článok 47 ods. 1 nariadenia č. 1408/71 stanovuje:

„Na výpočet teoretickej výšky a pomerných čiastok uvedených v článku 46 ods. 2 sa použijú tieto pravidlá:

...

g)      ak sa podľa právnych predpisov členského štátu počítajú dávky na základe priemerných príspevkov, príslušná inštitúcia určí tento priemer s odvolávaním sa iba na tie doby [doby poistenia – neoficiálny preklad], ktoré boli dosiahnuté podľa právnych predpisov tohto štátu.“

6.        Podľa článku 89 nariadenia č. 1408/71 osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov sú stanovené v prílohe VI.

7.        Písmeno H bod 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 stanovuje:

„a)      Podľa článku 47 nariadenia, výpočet teoretickej výšky španielskej dávky sa robí na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov tesne pred zaplatením posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia.

b)      Výška obdržaného dôchodku sa zvýši o sumu zvýšení a valorizácií vypočítaných za každý nasledujúci rok pre dôchodky toho istéh[o] druhu.“

8.        Nariadenie č. 1408/71 bolo zrušené nariadením č. 883/2004 od 1. mája 2010, keď sa začalo uplatňovať toto posledné uvedené nariadenie.

B –    Vnútroštátne právo

9.        Článok 161 ods. 1 písm. b) všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení podmieňuje nárok na starobný dôchodok okrem iného platením príspevkov aspoň počas pätnástich rokov. Článok 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení stanovuje, že „základ na určenie starobného dôchodku podľa príspevkového systému predstavuje pomer príspevkových základov dotknutej osoby počas 180 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nastala rozhodujúca skutočnosť, a čísla 210“.

III – Spor vo veci samej a položené otázky

10.      Pani Salgado González platila príspevky v Španielsku do osobitného systému pre samostatne zárobkovo činné osoby (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) v celkovej dĺžke 3 711 dní od 1. februára 1989 do 31. marca 1999 a v Portugalsku v celkovej dĺžke 2 100 dní od 1. marca 2000 do 31. decembra 2005.

11.      Pani Salgado González požiadala o starobný dôchodok v Španielsku, ktorý jej bol priznaný od 1. januára 2006. Pri výpočte dôchodku pani Salgado González spočítal INSS jej španielske príspevkové základy od 1. apríla 1984 do 31. marca 1999, ktoré sa týkajú pätnástich rokov bezprostredne predchádzajúcich zaplateniu jej posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia. INSS následne vydelil tieto príspevkové základy deliteľom 210 (ktorý zodpovedá počtu riadnych mesačných príspevkov a mimoriadnych ročných príspevkov zaplatených počas 180 mesiacov alebo 15 rokov) v súlade s článkom 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, z čoho vyplynul vymeriavací základ („base reguladora“). Vzhľadom na to, že pani Salgado González začala prispievať do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia 1. februára 1989, INSS vypočítal príspevkové základy za obdobie od 1. apríla 1984 do 31. januára 1989 v nulovej výške,(6) čo malo za následok zníženie jej vymeriavacieho základu (base reguladora).

12.      Vymeriavací základ pani Salgado Gonzálezovej bol napokon stanovený na 336,83 eura mesačne.(7)

13.      Vymeriavací základ (base reguladora) za obdobie od 1. apríla 1984 do 31. marca 1999 bol následne znížený jeho vynásobením číslom 53 %,(8) ktoré zodpovedá rokom, v ktorých pani Salgado González platila príspevky,(9) a tiež číslom 63,86 % zodpovedajúcim pomernej časti pripadajúcej na Španielsko.(10)

14.      Po vyčerpaní opravných prostriedkov v správnom konaní pani Salgado González podala žalobu na Juzgado de lo Social (Sociálny súd) č. 003 v Ourense, ktorou namietala rozdiely v starobnom dôchodku. Juzgado de lo Social zamietol jej návrh. Pani Salgado González podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.

15.      Vnútroštátny súd v návrhu na začatie prejudiciálneho konania poznamenáva, že INSS pri výpočte vymeriavacieho základu (base reguladora) vychádzal z písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 v spojení s článkom 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení. Práve kombinované uplatnenie týchto ustanovení vyvolalo pochybnosti vnútroštátneho súdu.

16.      Podľa vnútroštátneho súdu síce neexistujú pochybnosti o nemožnosti použitia portugalských príspevkov pani Salgado González pri výpočte vymeriavacieho základu španielskeho starobného dôchodku,(11) avšak vzniká otázka, či je výpočet, ktorý vykonal INSS, správny, alebo či viedol k neprimeranému zníženiu nároku pani Salgado González na starobný dôchodok, ktoré pani Salgado González označuje ako dvojaký pomer.

17.      INSS tak pri uplatnení písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71, ako aj článku 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení sčíta skutočné príspevky poistenej osoby počas pätnástich rokov bezprostredne predchádzajúcich zaplateniu posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia a túto sumu vydelí číslom 210.

18.      Vnútroštátny súd však poznamenáva, že v písmene H bode 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 nie je nijaký odkaz na pätnásťročné obdobie ani na deliteľ 210, ktoré vyplývajú z článku 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení.

19.      Vnútroštátny súd sa domnieva, že v takejto situácii prichádzajú do úvahy tri výklady.

20.      Prvým možným výkladom je výklad, ktorý uviedol INSS a ktorý podľa názoru vnútroštátneho súdu nie je v súlade so zárukami voľného pohybu pracovníkov vo vzťahu k sociálnym dávkam podľa článku 48 ZFEÚ a s rovnakým zaobchádzaním s nemigrujúcimi a migrujúcimi pracovníkmi podľa článku 3 nariadenia č. 1408/71 z troch dôvodov.

21.      Vnútroštátny súd v tejto súvislosti zastáva názor, že použitie deliteľa 210 vo vzťahu k migrujúcim pracovníkom, hoci prispievali v Španielsku menej než 15 rokov, stavia migrujúcich pracovníkov do nerovnej pozície v porovnaní s nemigrujúcimi pracovníkmi prispievajúcimi v Španielsku. Táto nerovnosť vzniká preto, lebo za rovnakú výšku príspevkov nemigrujúceho pracovníka prispievajúceho v Španielsku migrujúci pracovník v dôsledku rozdelenia jeho príspevkov medzi Španielsko a iný členský štát bude mať vymeriavací základ (base reguladora) znížený o sumu, ktorou neprispieval v Španielsku (a navyše utrpí zníženie o zodpovedajúce časové obdobie).

22.      Vnútroštátny súd sa domnieva, že to nezaručuje cieľ, že „migrujúci pracovník nesmie utrpieť zníženie výšky dávky, ktorú by dostal, ak by nebol migrujúcim pracovníkom“(12).

23.      Okrem toho podľa vnútroštátneho súdu čím viac migrujúci pracovník prispieva v inom členskom štáte EÚ, tým menej času má vo svojom pracovnom živote k dispozícii na zvýšenie svojich španielskych príspevkov, ktoré možno vypočítať iba podľa písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71. Obdobie pätnástich rokov, na ktoré odkazuje článok 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, tak vytvára ďalší rozdiel oproti nemigrujúcemu pracovníkovi prispievajúcemu v Španielsku, ktorý má celý svoj pracovný život na zvýšenie tohto pätnásťročného obdobia. Stručne povedané, migrujúcemu pracovníkovi Spoločenstva sa sťažuje prístup k starobnému dôchodku, ktorý je priznaný v súlade s jeho príspevkami, v porovnaní s nemigrujúcim španielskym pracovníkom.

24.      Podľa vnútroštátneho súdu navyše vzhľadom na to, že základný prvok voľného pohybu pracovníkov sa ponecháva v rukách vnútroštátneho španielskeho zákonodarcu, ktorý môže predĺžiť časové obdobie stanovené v článku 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení,(13) deliteľ sumy španielskych príspevkov, ktoré treba zohľadniť v prípade migrujúcich pracovníkov, by sa mohol opäť zvýšiť a ich dôchodky by sa ďalej znížili.

25.      Vnútroštátny súd sa domnieva, že existuje ďalší možný výklad, ktorý viac zodpovedá cieľom Spoločenstva. Písmeno H bod 4 písm. a) (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71, ktoré stanovuje, že „výpočet teoretickej výšky španielskej dávky sa robí na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov tesne pred zaplatením posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia,“ sa má chápať v tom zmysle, že stanovuje špecifický spôsob výpočtu, podľa ktorého sa sčítajú skutočné príspevky poistenej osoby počas rokov bezprostredne pred zaplatením posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia a výsledok tohto sčítania sa vydelí počtom rokov, počas ktorých boli príspevky zaplatené.

26.      Vnútroštátny súd poznamenáva, že ak by sa v prejednávanej veci uplatnil výklad opísaný v bode 25 vyššie, príspevky, ktoré zaplatila pani Salgado González v Španielsku, by sa nevydelili číslom 210, ale počtom rokov, počas ktorých prispievala v Španielsku, čiže rokov od 1. februára 1989 do 31. marca 1999.

27.      Podľa vnútroštátneho súdu môže existovať ešte ďalší výklad, ktorý by viedol k vymeriavaciemu základu (base reguladora), a to k nižšiemu ako ten, ktorý vyplýva z uplatnenia predchádzajúcej možnosti opísanej v bodoch 25 a 26 vyššie. Obdobie prispievania v Portugalsku by bolo pokryté základom pre príspevky v Španielsku, ktorý je časovo bližší k tomuto časovému obdobiu, s prihliadnutím na vývoj spotrebiteľských cien, ako je uvedené v bode 2 písm. a) (Španielsko) prílohy XI nariadenia č. 883/2004, ktoré stanovuje nové pravidlo, ktoré nebolo zakotvené v písmene H bode 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71. Vnútroštátny súd sa domnieva, že by išlo o analogické uplatnenie. Po prvé preto, lebo bod 2 písm. a) (Španielsko) prílohy XI nariadenia č. 883/2004 je v prejednávanom prípade ratione temporis neuplatniteľný. Po druhé vzhľadom na to, že bod 2 písm. a) (Španielsko) prílohy XI nariadenia č. 883/2004 – v rovnakom znení ako jeho predchodca písmeno H bod 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 – stanovuje, že „výpočet teoretickej dávky v Španielsku [sa] uskutočňuje na základe skutočných príspevkov osoby počas rokov, ktoré bezprostredne predchádzali úhrade posledného príspevku do systému sociálneho zabezpečenia v Španielsku“. V tomto prípade sú doby poistenia pokryté v Portugalsku bezprostredne po poslednom príspevku zaplatenom v Španielsku, nie bezprostredne pred ním.

28.      Z vyššie uvedených dôvodov vnútroštátny súd rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru tieto štyri prejudiciálne otázky:

„1.      Je v súlade s cieľmi Spoločenstva stanovenými v [článku 48 ZFEÚ a v článku nariadenia č. 1408/71] a so samotným znením [písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71] vykladať [posledné uvedené ustanovenie] tak, že na výpočet teoretickej dávky v Španielsku vykonaný na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov, ktoré bezprostredne predchádzali úhrade posledného príspevku do systému sociálneho zabezpečenia v Španielsku, sa takto získaná suma vydelí číslom 210, lebo tento deliteľ je stanovený na výpočet vymeriavacieho základu starobného dôchodku v súlade s článkom 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení?

2.      V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Je v súlade s cieľmi Spoločenstva stanovenými v [článku 48 ZFEÚ a článku 3 nariadenia č. 1408/71] a so znením [písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71] vykladať [posledné uvedené ustanovenie] tak, že na výpočet teoretickej dávky v Španielsku vykonaný na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov, ktoré bezprostredne predchádzali úhrade posledného príspevku do systému sociálneho zabezpečenia v Španielsku, sa takto získaná suma vydelí počtom rokov odvádzania príspevkov v Španielsku?

3.      V prípade zápornej odpovede na druhú otázku a zápornej alebo aj kladnej odpovede na prvú otázku: Je v prípade opísanom v tomto konaní analogicky uplatniteľný [bod 2 písm. a) (Španielsko) prílohy XI] nariadenia (ES) č. 883/2004… na účel splnenia cieľov Spoločenstva stanovených v [článku 48 ZFEÚ a článku 3 nariadenia č. 1408/71] a je v dôsledku tohto uplatnenia pokryté obdobie prispievania v Portugalsku základom pre príspevky v Španielsku, ktorý je časovo bližší k tomuto časovému obdobiu, s prihliadnutím na vývoj spotrebiteľských cien?

4.      V prípade zápornej odpovede na prvú, druhú a tretiu otázku: Pokiaľ žiadny z vyššie uvedených výkladov nie je úplne alebo čiastočne správny, aký má byť výklad [písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71], aby bol užitočný pre rozhodnutie sporu opísaného v tomto konaní a najviac zodpovedal cieľom Spoločenstva stanoveným v [článku 48 ZFEÚ a v článku 3 nariadenia č. 1408/71] a samotnému zneniu [písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71]?“

IV – Konanie pred Súdnym dvorom

29.      Písomné pripomienky predložili INSS a TGSS spoločne, Španielske kráľovstvo a Komisia. So svojimi ústnymi prednesmi vystúpili aj na pojednávaní, ktoré sa konalo 24. mája 2012.

V –    Posúdenie

30.      V prvom rade je potrebné určiť, či je vo vzťahu k nároku pani Salgado González na španielsky dôchodok uplatniteľné nariadenie č. 1408/71 alebo nariadenie č. 883/2004. Zo spisu predloženému Súdnemu dvoru vyplýva, že pani Salgado González bola oprávnená požiadať o starobný dôchodok v Španielsku od 1. januára 2006.(14) Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie č. 883/2004 sa začalo uplatňovať až 1. mája 2010(15) a nič v spise predloženom Súdnemu dvoru nenasvedčuje tomu, že pani Salgado González požiadala o preskúmanie svojich práv na španielsky dôchodok v súlade s prechodnými opatreniami upravenými okrem iného v článku 87 ods. 5 nariadenia č. 883/2004, domnievam sa, že na skutkové okolnosti konania vo veci samej je z časového hľadiska uplatniteľné nariadenie č. 1408/71. Okrem toho by som chcel poznamenať, že hoci štyri otázky vnútroštátneho súdu odkazujú na článok 48 ZFEÚ, podľa môjho názoru sa na skutkové okolnosti konania vo veci samej vzhľadom na dátum priznania nároku na španielsky dôchodok pani Salgado González vzťahuje článok 42 ES.(16)

31.      Na úvod je potrebné pripomenúť, že nariadenie č. 1408/71 nevytvára spoločný systém sociálneho zabezpečenia, ale zachováva existenciu rôznych vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia a jeho jediným cieľom je zabezpečiť koordináciu týchto systémov. Preto pri neexistencii harmonizácie na úrovni Spoločenstva musí právna úprava každého členského štátu stanoviť jednak podmienky týkajúce sa práva alebo povinnosti byť poistený v systéme sociálneho zabezpečenia a jednak podmienky, ktoré zakladajú nárok na dávky. Pri výkone tejto právomoci však členské štáty musia dodržiavať právo Spoločenstva a predovšetkým ustanovenia Zmluvy ES, ktoré priznávajú každému občanovi Únie právo voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov.(17)

32.      Pani Salgado González má nárok na sčítanie svojich dôb poistenia v Španielsku a Portugalsku okrem iného podľa článku 45 nariadenia č. 1408/71, a teda má nárok na dôchodok v Španielsku.(18) Spor v konaní vo veci samej sa týka spôsobu výpočtu, čiže výšky starobného dôchodku pani Salgado González v Španielsku.

33.      Výška starobného dôchodku pani Salgado González podľa španielskeho práva závisí po prvé podľa článku 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení od jej vymeriavacieho základu (base reguladora), ktorý je priemernou výškou jej príspevkov za referenčné obdobie v dĺžke 180 mesiacov alebo 15 rokov, a po druhé podľa článku 163 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení od dĺžky dosiahnutého obdobia platenia príspevkov.

34.      Pokiaľ ide o dĺžku dosiahnutého obdobia platenia príspevkov, podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania vymeriavací základ (base reguladora) pani Salgado González bol znížený jeho vynásobením koeficientom 53 %, ktorý zodpovedá šestnástim rokom platenia jej príspevkov v Španielsku a Portugalsku, z potenciálneho maximálneho obdobia 35 rokov upraveného španielskym právom. Zdá sa, že v konaní vo veci samej sa toto zníženie nespochybňuje.

35.      V konaní vo veci samej je sporný spôsob výpočtu priemernej výšky príspevkov pani Salgado González za referenčné obdobie v dĺžke 180 mesiacov alebo 15 rokov.(19) Vnútroštátny súd poukázal na viacero otázok týkajúcich sa vydelenia príspevkov pani Salgado González počas rokov bezprostredne predchádzajúcich zaplateniu jej posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia (od 1. apríla 1984 do 31. marca 1999) deliteľom 210, najmä vzhľadom na skutočnosť, že neplatila príspevky od 1. apríla 1984 do 31. januára 1989.

36.      Podľa môjho názoru vzhľadom na to, že nárok pani Salgado González na starobný dôchodok v Španielsku je splnený z dôvodu sčítania jej dôb poistenia v Španielsku a Portugalsku, uplatní sa článok 46 ods. 2 nariadenia č. 1408/71.(20) Článok 46 ods. 2 nariadenia č. 1408/71 stanovuje metódu, podľa ktorej sa vypočíta teoretická výška dávky pani Salgado González a skutočná výška dávky, na ktorú si môže uplatniť nárok. Označuje sa to ako systém sčítania a rozdelenia.(21)

37.      V súlade s článkom 46 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71 príslušná inštitúcia musí vypočítať teoretickú výšku dávky, na ktorú by si osoba mohla uplatniť nárok, ak by sa všetky doby poistenia dosiahnuté dotknutou osobou v rôznych členských štátoch dosiahli v predmetnom členskom štáte. Príslušná inštitúcia následne v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1408/71 vypočíta skutočnú výšku dávky na základe teoretickej výšky a podľa pomeru trvania dôb poistenia dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia, k celkovému trvaniu dôb poistenia dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov.(22)

38.      Pokiaľ ide o uplatnenie článku 46 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1408/71 týkajúceho sa rozdelenia bremena na teoretickú dávku pani Salgado González medzi Španielsko a Portugalsko, zdá sa, že zníženie vymeriavacieho základu (base reguladora) pani Salgado González o 63,86 % zodpovedajúce „pomernej časti“(23) alebo dobe, ktorú pani Salgado González odpracovala v Španielsku počas celkovej doby poistenia v Španielsku a Portugalsku od 1. februára 1989 do 31. decembra 2005, nie je v konaní vo veci samej spochybnené.

39.      Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania a zo štyroch položených otázok, ktorými sa budem zaoberať spoločne, vyplýva, že vnútroštátny súd sa v podstate pýta na výpočet teoretickej výšky dôchodku pani Salgado González podľa článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71.

40.      Teoretická výška dôchodku pani Salgado González sa v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71 musí vypočítať, ako keby pracovala výlučne v Španielsku.(24) Účelom tohto ustanovenia je poskytnúť pani Salgado González maximálnu teoretickú výšku, na ktorú by si mohla uplatniť nárok, ak by všetky doby poistenia boli dosiahnuté v Španielsku.(25)

41.      Článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 stanovuje doplňujúce pravidlá na výpočet teoretickej výšky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia a pokrýva systém na výpočet dôchodkových dávok na základe priemerných príspevkov stanovený španielskymi právnymi predpismi.(26) Okrem toho podľa písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71(27), ktoré objasňuje podrobné pravidlá uvedené v článku 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71, a ustálenej judikatúry týkajúcej sa tejto oblasti, ako vnútroštátny súd správne poznamenal, v prípadoch, ako je prípad posudzovaný v konaní vo veci samej, teoretická výška dôchodku pani Salgado González sa musí určiť výlučne na základe príspevkov, ktoré skutočne zaplatila podľa španielskych právnych predpisov, po aktualizácii a revalorizácii tak, aby zodpovedala tomu, čo by zaplatila, ak by naďalej pracovala za rovnakých podmienok v Španielsku.(28) Okrem toho výpočet priemerného príspevkového základu podľa článku 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 vysvetlený v písmene H bode 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 sa má určiť výlučne na základe dôb poistenia dosiahnutých podľa príslušných právnych predpisov,(29) v tomto prípade podľa španielskych právnych predpisov.

42.      Podľa ustálenej judikatúry sa má článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 vykladať z hľadiska článku 46 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia a cieľa stanoveného článkom 42 ES, z ktorého najmä vyplýva, že migrujúcim pracovníkom nemožno znížiť ich dávky sociálneho zabezpečenia v dôsledku toho, že využili svoje právo na voľný pohyb.(30)

43.      V prípade posudzovanom v konaní vo veci samej je potrebné zdôrazniť, že napriek skutočnosti, že pani Salgado González platila poistné príspevky počas šestnástich rokov,(31) pričom toto obdobie bolo v skutočnosti dlhšie ako referenčné obdobie 180 mesiacov stanovené v článku 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, výpočet jej priemerných príspevkov zahrnutím obdobia od 1. apríla 1984 do 31. marca 1999 do referenčného obdobia stanoveného vo vzťahu k nej mal za následok podstatné zníženie teoretickej výšky jej dávky podľa článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71 a v konečnom dôsledku jej skutočného dôchodku. Toto zníženie bolo spôsobené skutočnosťou, že počas obdobia od 1. apríla 1984 do 31. januára 1989(32) pani Salgado González neplatila nijaké príspevky do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia.(33)

44.      Vzhľadom na článok 46 ods. 2 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 a písmeno H bod 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 a s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k zníženiu dôchodku pani Salgado González v dôsledku toho, že využila svoje právo na voľný pohyb, sa domnievam, že vzhľadom na to, že platila poistné príspevky v Španielsku a Portugalsku počas obdobia dlhšieho, ako je obdobie 180 mesiacov stanovené článkom 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, jej vymeriavací základ (base reguladora) by sa mal vypočítať ako priemer jej skutočných príspevkových základov v Španielsku počas obdobia od 1. februára 1989 do 31. marca 1999. Deliteľ 210 je však potrebné upraviť s cieľom zohľadniť skutočnosť, že pani Salgado González vykonala svoje právo na voľný pohyb, a teda by mal odrážať počet riadnych mesačných príspevkov a mimoriadnych ročných príspevkov, ktoré by pani Salgado González musela zaplatiť v Španielsku počas obdobia od 1. februára 1989 do 31. marca 1999.

45.      INSS a TGSS tvrdia, že možnosť výpočtu dôchodku migrujúceho pracovníka s prihliadnutím na dátum zaplatenia posledného príspevku v Španielsku namiesto dátumu rozhodujúcej skutočnosti bez zmeny počtu mesiacov, ktoré sa majú vziať do úvahy (180), je nediskriminačná a spravodlivá, keďže doba platenia príspevkov, ktorá sa má vziať do úvahy, by bola inak veľmi obmedzená. INSS a TGSS vo svojich písomných vyjadreniach poukázali na veľkú flexibilitu, ktorú požívajú títo pracovníci, pokiaľ ide o výber výšky poistných príspevkov, ktoré chcú platiť podľa španielskeho práva, ako aj na možnosť týchto pracovníkov prerušiť svoju povinnosť platiť príspevky. Keď teda samostatne zárobkovo činná osoba neplatí príspevky, táto medzera sa vypočíta v nulovej výške.(34) Okrem toho INSS a TGSS tvrdia, že pôsobnosť voľného pohybu pracovníkov je odlišná, pokiaľ ide o zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Právne predpisy členského štátu týkajúce sa sociálneho zabezpečenia môžu byť jedným z dôvodov, pre ktoré sa samostatne zárobkovo činná osoba usadí v inom členskom štáte. Výkon práva na voľný pohyb môže mať teda vplyv na výšku dôchodku samostatne zárobkovo činnej osoby, ak sa podľa právnych predpisov členského štátu nezohľadnia obdobia, počas ktorých sa neplatí nijaký príspevok. Nie je to v rozpore so zásadou rovnosti a s voľným pohybom pracovníkov. Na pojednávaní 24. mája 2012 INSS a TGSS poukázali na možnosť samostatne zárobkovo činných osôb manipulovať so španielskym systémom sociálneho zabezpečenia uplatnením svojho práva na voľný pohyb.

46.      Zdá sa, že účelom článku 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení je vypočítať priemernú alebo reprezentatívnu sumu vo vzťahu k príspevkovým základom pracovníka v Španielsku za referenčné obdobie. Domnievam sa, že hoci uplatnenie ustanovení článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 a písmena H bodu 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 na výpočet teoretickej výšky dávok, ktoré som uviedol v bode 44 vyššie, môže, ale nemusí(35) mať za následok zohľadnenie kratšieho obdobia platenia príspevkov v Španielsku pri výpočte vymeriavacieho základu migrujúceho pracovníka, podľa môjho názoru taký pracovník nezískava jednoznačne alebo nevyhnutne nijakú nenáležitú výhodu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že teoretická výška dôchodku pani Salgado González bola znížená uplatnením pomeru v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1408/71 s cieľom zohľadniť skutočnosť, že vykonala svoje právo na voľný pohyb a neplatila poistné príspevky v Španielsku po 31. marci 1999.(36)

47.      Nevykonanie takejto úpravy deliteľa podľa môjho názoru značne obmedzí právo samostatne zárobkovo činnej osoby na voľný pohyb.(37) Okrem toho na rozdiel od tvrdení Španielskeho kráľovstva zníženie teoretickej výšky pani Salgado Gonzalez v súlade so španielskymi právnymi predpismi a použitie deliteľa zodpovedajúceho počtu riadnych mesačných príspevkov a mimoriadnych ročných príspevkov splatných za referenčné obdobie, ktoré nezohľadňuje skutočnosť, že pani Salgado Gonzalez vykonala svoje právo na voľný pohyb, nebude kompenzované tým, že dostane dôchodok v inom členskom štáte. Domnievam sa, že také tvrdenie nezohľadňuje uplatnenie znenia článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 46 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1408/71 pri výpočte dôchodkov vo všetkých dotknutých členských štátoch a opomína jednoznačný rozdiel v spôsobe výpočtu teoretickej výšky dávky a skutočnej výšky dávky stanovený v týchto ustanoveniach.

48.      Pokiaľ ide o tvrdenie INSS a TGSS, že pôsobnosť voľného pohybu pracovníkov je odlišná, pokiaľ ide o zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, toto tvrdenie treba zamietnuť vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov uplatniteľné v kontexte skutkového stavu a okolností konania vo veci samej uvedených vnútroštátnym súdom. V tomto smere sú ustanovenia článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 a písmeno H bod 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 o výpočte teoretickej výšky dávky rovnako uplatniteľné na zamestnancov a na samostatne zárobkovo činné osoby.(38)

49.      Zdá sa, čo musí preskúmať vnútroštátny súd, že podľa španielskeho systému sociálneho zabezpečenia výška dôchodku samostatne zárobkovo činnej osoby priamo odráža jej úsilie prispievať do tohto systému. Podľa môjho názoru úprava deliteľa 210 stanoveného podľa článku 162 ods. 1 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení v rozsahu nevyhnutnom na zohľadnenie skutočnosti, že samostatne zárobkovo činná osoba vykonala svoje právo na voľný pohyb, v spojení s uplatnením pomeru(39) stanoveného v článku 46 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1408/71 zabezpečuje, že toto úsilie sa správne zohľadní vo výške skutočného dôchodku tohto pracovníka v dotknutom členskom štáte, pričom však bude zaručené jeho právo na voľný pohyb a zabezpečená finančná udržateľnosť vnútroštátneho dôchodkového systému.

VI – Návrh

50.      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré položil Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko), takto:

V prípade, ak migrujúca samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné príspevky v jednom alebo viacerých členských štátoch počas obdobia, ktoré sa rovná alebo je dlhšie ako referenčné obdobie stanovené španielskymi právnymi predpismi, článok 46 ods. 2 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a písmeno H bod 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 bránia výpočtu španielskej teoretickej dávky tejto osoby na základe jej skutočných španielskych príspevkov počas rokov bezprostredne predchádzajúcich zaplateniu jej posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia, pokiaľ sa takto získaná suma vydelí deliteľom zodpovedajúcim počtu riadnych mesačných príspevkov a mimoriadnych ročných príspevkov splatných za referenčné obdobie, ktorý nezohľadňuje skutočnosť, že samostatne zárobkovo činná osoba vykonala svoje právo na voľný pohyb.


1 – Jazyk prednesu: angličtina.


2 –      Nariadenie o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).


3 –      Nariadenie, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), dopravnej politiky, daní, štatistiky, energetiky, životného prostredia, spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, colnej únie, vonkajších vzťahov, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a inštitúcií (Ú. v. EÚ L 363, s. 1).


4 –      Ú. v. EÚ L 166, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72.


5 –      Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh (Ú. v. EÚ L 284, s. 43).


6 – Vnútroštátny súd poznamenáva, že podľa španielskych predpisov existuje mechanizmus na vypĺňanie medzier vytvorených článkom 162 ods. 2 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, ktorý umožňuje pokryť obdobia, počas ktorých neexistovala povinnosť platiť príspevky, minimálnymi základmi pre príspevky. Ako však možno vyvodiť z doplňujúceho ustanovenia 8 ods. 4 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, tento mechanizmus nie je uplatniteľný na samostatne zárobkovo činné osoby, medzi ktoré patrí pani Salgado González.


7 – Pani Salgado González 8. januára 2007 požiadala, aby vymeriavací základ (base reguladora) jej dôchodku bol 864,14 eura mesačne. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania a z pripomienok, ktoré INSS a TGSS predložili v konaní pred Súdnym dvorom, vyplýva – čo však musí overiť vnútroštátny súd –, že nárok pani Salgado González bol založený okrem iného na jej príspevkoch v Portugalsku v období od 1. januára 1991 do 31. decembra 2005.


8 –      Z čoho vyplynula teoretická výška dávky.


9 – Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vyplýva – čo však musí overiť vnútroštátny súd –, že percentuálna sadzba 53 bola vypočítaná na základe šestnástich rokov, ktoré pani Salgado González odpracovala v Španielsku a Portugalsku. 50 % zodpovedá prvým pätnástim rokom platenia príspevkov a 3 % zodpovedajú šestnástemu roku.


10 – Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vyplýva – čo však musí overiť vnútroštátny súd –, že 63,86 % zodpovedá 3 711 dňom od 1. februára 1989 do 31. marca 1999, ktoré pani Salgado González odpracovala v Španielsku, z celkového počtu 5 811 (3 711 + 2 100) dní odpracovaných v Španielsku a Portugalsku od 1. februára 1989 do 31. decembra 2005. Pozri článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1408/71.


11 – Pozri rozsudky z 12. septembra 1996, Lafuente Nieto (C‑251/94, Zb. s. I‑4187); z 9. októbra 1997, Naranjo Arjona a i. (C‑31/96 až C‑33/96, Zb. s. I‑5501), a zo 17. decembra 1998, Grajera Rodríguez (C‑153/97, Zb. s. I‑8645).


12 – Pozri rozsudok Lafuente Nieto (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 38).


13 –      K čomu skutočne došlo v roku 1985, keď bolo toto obdobie predĺžené z dvoch rokov na osem rokov, a v roku 1997, keď bolo predĺžené z ôsmich rokov na 15 rokov.


14 –      Pozri bod 11 vyššie.


15 –      Nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, s. 1). Pozri článok 91 nariadenia č. 883/2004. Nariadenie č. 1408/71 bolo zrušené tým istým dňom. Pozri článok 90 ods. 1 nariadenia č. 883/2004.


16 – Znenie článku 48 ZFEÚ je trochu odlišné od článku 42 ES (predtým článok 51 EHS). Chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že Parlament a Rada majú podľa článku 48 ZFEÚ výslovnú právomoc prijímať opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia v súvislosti so samostatne zárobkovo činnými osobami. Podľa článku 42 ES Rada prijímala také opatrenia v súvislosti so zamestnancami. Treba však pripomenúť, že znenie nariadenia č. 1408/71 bolo rozšírené na samostatne zárobkovo činné osoby nariadením Rady (EHS) č. 1390/81 z 12. mája 1981 o rozšírení pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, na samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodiny (Ú. v. ES L 143, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 222). Judikatúra Súdneho dvora v prípadoch týkajúcich sa zamestnancov často odkazuje na potrebu vykladať nariadenie č. 1408/71 z hľadiska článku 42 ES a cieľov tohto ustanovenia. Domnievam sa, že ak sa po prijatí nariadenia č. 1390/81 ustanovenie nariadenia č. 1408/71 vzťahuje tak na migrujúcich zamestnancov, ako aj na migrujúce samostatne zárobkovo činné osoby, odkaz na potrebu vykladať toto ustanovenie z hľadiska článku 42 ES a jeho cieľov v judikatúre Súdneho dvora sa analogicky vzťahuje na migrujúce samostatne zárobkovo činné osoby.


17 –      Pozri analogicky rozsudok z 21. júla 2011, Stewart (C‑503/09, Zb. s. I‑6497, body 75 až 77 a tam citovaná judikatúra).


18 – Pozri bod 9 vyššie, kde je uvedené znenie článku 161 ods. 1 písm. b) všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, podľa ktorého sa na vznik nároku na starobný dôchodok podľa španielskeho práva vyžaduje platenie príspevkov aspoň 15 rokov. Členský štát má právo stanoviť na účely vzniku nároku na dôchodok upravený vnútroštátnymi právnymi predpismi minimálnu dobu prispievania a určiť povahu a hranicu dôb poistenia, ktoré môžu byť na tento účel zohľadnené, za predpokladu, že v súlade s článkom 45 nariadenia č. 1408/71 sa zohľadnia aj doby dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu za rovnakých podmienok, ako keby boli dosiahnuté podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Pozri rozsudok z 3. marca 2011, Tomaszewska (C‑440/09, Zb. s. I‑1033, bod 31).


19 – Vo svojich vyjadreniach v konaní pred Súdnym dvorom INSS a TGSS uviedli, že prijatím zákona 27/2011 z 1. augusta 2011 o aktualizácii, prispôsobení a modernizácii systému sociálneho zabezpečenia sa obdobie, ktoré sa má zohľadniť pri výpočte vymeriavacieho základu (base reguladora), bude od roku 2013 do roku 2027 postupne predlžovať. V roku 2027 výpočet vymeriavacieho základu (base reguladora) bude pozostávať z vydelenia príspevkových základov oprávnenej osoby za 300 mesiacov predchádzajúcich rozhodujúcej skutočnosti deliteľom 350. Podľa INSS a TGSS predĺženie referenčného obdobia má na jednej strane zabezpečiť finančnú udržateľnosť systému a na druhej strane rešpektovať zásadu spravodlivosti, pričom výška príspevkového dôchodku odráža výšku príspevkov pracovníka.


20 – Podľa ustálenej judikatúry otázka nadobudnutia nároku na starobný dôchodok spadá do pôsobnosti článku 45 ods. 1 nariadenia č. 1408/71, zatiaľ čo pravidlá týkajúce sa výpočtu výšky dávok sú stanovené v článku 46 a nasl. tohto nariadenia. Pozri v tomto zmysle rozsudky z 9. decembra 1993, Lepore a Scamuffa (C‑45/92 a C‑46/92, Zb. s. I‑6497, bod 13), a Lafuente Nieto (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 49).


21 –      Pozri rozsudok z 21. marca 1990, Cabras (C‑199/88, Zb. s. I‑1023, bod 5).


22 –      Rozsudok z 18. februára 1992, Di Prinzio (C‑5/91, Zb. s. I‑897, body 41 a 49).


23 –      Pozri rozsudok Di Prinzio (už citovaný v poznámke pod čiarou 22, bod 51 a nasl.).


24 –      Pozri analogicky rozsudok z 3. októbra 2002, Barreira Pérez (C‑347/00, Zb. s. I‑8191, bod 28).


25 –      Rozsudok z 21. júla 2005, Koschitzki (C‑30/04, Zb. s. I‑7389, bod 28). Pozri tiež rozsudok z 26. júna 1980, Menzies (793/79, Zb. s. 2085, body 10 a 11).


26 –      Pozri rozsudok Naranjo Arjona a i. (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 19). Pozri tiež analogicky rozsudok z 29. novembra 1984, Weber (181/83, Zb. s. 4007, bod 14).


27 – Týmto ustanovením sa obsah článku 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 nemení a jeho cieľom je len zabezpečiť zlučiteľnosť tohto článku so zásadami uvedenými v článku 42 ES. Pozri rozsudok Grajera Rodríguez (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 20).


28 – Pozri rozsudky Naranjo Arjona a i. (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, body 21 a 22), a Grajera Rodríguez (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 19).


29 –      V rozsudku Grajera Rodríguez, už citovanom v poznámke pod čiarou 11, Súdny dvor konštatoval, že zohľadnenie obdobia, počas ktorého migrujúci pracovník skutočne neprispieval do konkrétneho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia a ktoré už navyše bolo zohľadnené podľa právnych predpisov iného členského štátu, v ktorom dotknutá osoba pracovala, nie je v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71. Súdny dvor teda zamietol tvrdenie A. Grajera Rodrígueza, že by sa mali vziať do úvahy sumy, ktoré mu boli vyplatené v inom členskom štáte počas rokov bezprostredne predchádzajúcich vzniku poistnej udalosti.


30 –      Rozsudok Lafuente Nieto (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 33). Z toho vyplýva, že priemerný príspevkový základ vypočítaný podľa článku 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 musí byť pre migrujúceho pracovníka rovnaký ako v prípade, ak by nevyužil svoje právo na voľný pohyb. Pozri rozsudok Naranjo Arjona a i. (už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 21).


31 –      Pozri body 10 a 11 vyššie.


32 – Ktoré zodpovedá štyrom rokom a desiatim mesiacom.


33 – Pozri bod 11 vyššie, v ktorom bolo uvedené, že pani Salgado González začala platiť príspevky do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia až 1. februára 1989.


34 –      V prípade zamestnancov sa takéto medzery „vyplnia“ sumou, ktorá sa rovná minimálnemu príspevku.


35 – Závisí to totiž od situácie konkrétneho migrujúceho pracovníka. V každom prípade, pokiaľ ide o konkrétne okolnosti prípadu posudzovaného v konaní vo veci samej, pani Salgado González platila príspevky v Španielsku od 1. februára 1989 do 31. marca 1999, čiže počas obdobia v dĺžke viac ako desiatich rokov, ktoré považujem za dostatočne dlhé obdobie na získanie reprezentatívneho priemerného príspevku.


36 –      Pozri bod 13 vyššie. Pozri tiež bod 38 vyššie.


37 – Je tiež jasné, že podľa španielskeho práva platí, že čím dlhšie samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva svoje právo na voľný pohyb, tým väčšie je toto obmedzenie. Toto obmedzenie sa navyše časom ešte zhorší v dôsledku predĺženia referenčného obdobia na 300 mesiacov pred rozhodujúcou skutočnosťou a stanovenia deliteľa 350 podľa španielskeho zákona 27/2011 (pozri poznámku pod čiarou 19 vyššie).


38 –      V článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71 sú konkrétne spomenuté samostatne zárobkovo činné osoby. Pozri tiež rozsudok Barreira Pérez (už citovaný v poznámke pod čiarou 24, bod 28). Domnievam sa, že vzhľadom na to, že článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 stanovuje doplňujúce pravidlá na výpočet teoretickej výšky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) a písmeno H bod 4 (Španielsko) prílohy VI nariadenia č. 1408/71 poskytuje vysvetlenie v súvislosti s článkom 47 ods. 1 písm. g), všetky vyššie uvedené ustanovenia sa vzťahujú rovnako na zamestnancov a na samostatne zárobkovo činné osoby.


39 – Pozri body 13, 38 a 46 vyššie. V konaní vo veci samej sa na pomer odkazuje aj ako na pro rata temporis.