Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. července 2012 - Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl v. Evropská komise

(Věc C-264/11 P)

"Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kartelová dohoda - Sankce - Odvětví měděných spojovacích tvarovek a spojovacích tvarovek ze slitin mědi - Důkazní hodnota prohlášení učiněných v kontextu řízení o shovívavosti"

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl (zástupce: J. Brück, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: V. Bottka a R. Sauer, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) ze dne 24. března 2011 ve věci T-379/06, Kaimer a další v. Komise, kterým Tribunál zčásti zamítl žalobu účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek na zrušení rozhodnutí Komise C(2006) 4180 final z 20. září 2006 v řízení o použití článku 81 Smlouvy ES a článku 53 Dohody o EHP, týkajícím se kartelu v odvětví měděných spojovacích tvarovek a spojovacích tvarovek ze slitin mědi, nebo, podpůrně, na snížení pokuty uložené účastnicím řízení podávajícím kasační opravný prostředek - Zkreslení důkazů - Nesprávné posouzení týkající se důkazní hodnoty prohlášení učiněných v kontextu politiky shovívavosti - Porušení článků 6 a 47 Listiny základních práv Evropské unie

Výrok

Kasační opravný prostředek se zamítá.

Společnostem Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG a Sanha Italia Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 269, 10.09.2011.