Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. juli 2012 - Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG og Sanha Italia Srl mod Europa-Kommissionen

(Sag C-264/11 P) 

(Appel - konkurrence - kartel - sanktion - sektoren for kobberfittings og fittings af kobberlegeringer - bevisværdien af erklæringer, der er fremsat i forbindelse med politikken for bødefritagelse)

Processprog: tysk

Parter

Appellanter: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG og Sanha Italia Srl (ved Rechtsanwalt J. Brück)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved V. Bottka og R. Sauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. marts 2011 i sag T-379/06, Kaimer m.fl. mod Kommissionen, hvorved Retten delvist frifandt sagsøgte med hensyn til en påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2006) 4180 endelig af 20. september 2006 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 om et kartel inden for sektoren for kobberfittings og fittings af kobberlegeringer, eller subsidiært en påstand om nedsættelse af den bøde, der er blevet pålagt sagsøgerne - urigtig gengivelse af bevismaterialet - urigtig bedømmelse af bevisværdien af de udtalelser, der er fremsat i forbindelse med politikken for bødenedsættelse - tilsidesættelse af artikel 6 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Konklusion

Appellen forkastes.

Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG og Sanha Italia Srl betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 269 af 10.9.2011.