Language of document : ECLI:EU:C:2012:610

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács)

2012. október 4.(*)

„Mezőgazdaság – Cukorágazat – Közös piacszervezés – Szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem – A termelő azon kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát – Fogalom – A termelő egyoldalú nyilatkozata – A támogatás nyújtásának megtagadása – A létező szállítási szerződés felmondásának szükségessége”

A C‑390/11. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Nejvyšší správní soud (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Cseh Köztársaság) a Bírósághoz 2011. július 22‑én érkezett, 2011. július 8‑i határozatával terjesztett elő az előtte

a CS AGRO Ronov, s. r. o.

és

a Ministerstvo zemědělství

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (negyedik tanács),

tagjai: J.‑C. Bonichot tanácselnök, A. Prechal, L. Bay Larsen (előadó), C. Toader és E. Jarašiūnas bírák,

főtanácsnok: V. Trstenjak,

hivatalvezető: K. Sztranc‑Sławiczek tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2012. június 28‑i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

–        a CS AGRO Ronov s.r.o. képviseletében E. Auersvaldová advokátka,

–        a cseh kormány képviseletében M. Smolek és J. Vláčil, meghatalmazotti minőségben,

–        az Európai Bizottság képviseletében Z. Malůšková és P. Rossi, meghatalmazotti minőségben,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1        Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 2007. október 9‑i 1261/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 283., 8. o.) módosított, a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20‑i 320/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 42. o.; a továbbiakban: 320/2006 rendelet) 4a. cikkének értelmezésére irányul.

2        E kérelem előterjesztésére a CS AGRO Ronov s. r. o. (a továbbiakban: CS AGRO) és a Ministerstvo zemědělství (mezőgazdasági minisztérium) között a cukorrépa‑termelőknek nyújtott szerkezetátalakítási támogatás tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében került sor.

 Jogi háttér

 Az 1261/2007 rendelet

3        Az 1261/2007 rendelet (1) és (7)–(10) preambulumbekezdésének a szövege a következő:

„(1)      A 320/2006/EK tanácsi rendeletet […] azzal a céllal fogadták el, hogy lehetőséget teremtsen a kevésbé versenyképes cukortermelők számára a kvótán belüli termelésük feladására. Azonban a kvótáról az említett rendelet alapján való lemondás nem érte el az eredetileg elvárt mértéket.

[...]

(7)      Úgy tűnik, a szerkezetátalakítási rendszer jobban működne, ha a termelők saját kezdeményezésre feladhatnák a kvótán belüli cukor feldolgozására szánt cukorrépa‑ vagy cukornádtermelésüket. E célból a termelőknek a 2008/2009. gazdasági évben biztosítani kell a lehetőséget, hogy közvetlenül kérelmezzék a 320/2006/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében említett támogatást, feltéve hogy nem szállítanak cukorrépát vagy nádcukrot azon vállalkozásoknak, amelyekkel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötöttek. Ennek következtében a tagállamoknak csökkenteniük kell az érintett cukoripari vállalkozások számára rendelkezésre álló kvótát. [...]

(8)      A termelők támogatási kérelmeivel érintett cukoripari vállalkozások gazdasági életképessége veszélyeztetésének elkerülése érdekében a kvótacsökkentést az egyes vállalkozásoknak elosztott kvóta 10%‑ára kell korlátozni, amely megfelel azon kvótaszázaléknak, amelyet a tagállamok minden gazdasági évben a 318/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban újra eloszthatnak.

(9)      Amennyiben a cukoripari vállalkozás kvótája a termelők támogatásai kérelmeinek folytán csökken, az adott vállalkozás számára a 320/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján szerkezetátalakítási támogatást kell nyújtani. [...]

(10)      A termelők támogatásai kérelmeivel érintett cukoripari vállalkozás az érintett gazdasági évet megelőző január 31‑éig fenntartja a jogot, hogy kérelmet nyújtson be a 320/2006/EK rendelet 3. és 4. cikkében előírt szerkezetátalakítási támogatásra, feltéve hogy olyan mértékű kvótáról lemond, amely legalább akkora kvótacsökkentésnek felel meg, mint amelyet a termelők által benyújtott támogatási kérelmek eredményeztek volna. Ebben az esetben a cukoripari vállalkozások támogatás iránti kérelmei helyettesítik a termelők kérelmeit.”

 A 320/2006 rendelet

4        A 320/2006 rendelet „Szerkezetátalakítási támogatás” című 3. cikke (1) bekezdésében többek között azt írja elő, hogy bármely, cukrot gyártó vállalkozás, amelyre 2006. július 1‑jéig egy adott kvótát osztottak ki, bizonyos feltételek mellett a lemondott kvóta tonnájánként szerkezetátalakítási támogatásra jogosult.

5        A 320/2006 rendelet „Szerkezetátalakítási támogatás igénylése” című 4. cikke (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmet legkésőbb az azon gazdasági évet megelőző gazdasági év január 31‑ig kell az érintett tagállamhoz benyújtani, amely során a kvótáról való lemondásra sor kerül.

6        A 320/2006 rendelet „Szerkezetátalakítási támogatás termelők általi kérelmezése” című 4a. cikke az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1)      A 2008/2009. gazdasági évre a kvótán belüli cukorfeldolgozásra szánt cukorrépa vagy cukornád termelője az érintett tagállamnak közvetlen kérelmet nyújthat be a 3. cikk (6) és (7) bekezdésében előírt támogatás iránt, arra vonatkozó kötelezettségvállalás kíséretében, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát vagy cukornádat annak a vállalkozásnak, amellyel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötött.

[...]

(2)      Az (1) bekezdésben említett kérelmeket 2007. november 30‑ig be kell nyújtani. A kérelmeket 2007. október 30‑tól lehet benyújtani.

(3)      Az érintett tagállam jegyzéket készít az (1) bekezdésben említett kérelmekről azok benyújtásának időrendi sorrendjében, és a (2) bekezdésében említett benyújtási határidőt követő tíz munkanapon belül közli a Bizottsággal és az érintett vállalkozásokkal a kapott kérelmek által érintett teljes kvótamennyiséget.

(4)      Az érintett tagállam 2008. március 15‑ig – a (3) bekezdésben említett időrendi sorrend alapján [...] – az egyes vállalkozásoknak kiosztott cukorkvóta legfeljebb 10%‑áig elfogadja a termelők kérelmeit, és az érintett vállalkozás cukorkvótáját a 318/2006/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban arányosan csökkenti. [...]

Abban az esetben, ha az első albekezdésben említettek szerinti bármelyik 10%‑ot elérték, az érintett tagállam a benyújtás időrendi sorrendjének megfelelően elutasítja az e határérték feletti kérelmeket.

[...]

(5)      A kérelmek tagállam általi, a (4) bekezdéssel összhangban történő elfogadásának eredményeként megítélendő szerkezetátalakítási támogatás összege a következő:

a)      termelők és alvállalkozók esetében [...]

b)      a vállalkozások esetében [...]

(6)      Az e rendelet [helyesen: e cikk] (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni, amennyiben a vállalkozásnak a 4. cikkel összhangban benyújtott kérelmét a 2008/2009. gazdasági évtől kezdődően elfogadták, és abban a vállalkozás a termelők kérelmei által érintett kvótánál nagyobb kvótamennyiségről mondott le. Ugyanez vonatkozik bármely olyan esetre, ha a vállalkozás kérelmét a 2008/2009. gazdasági évtől kezdődően elfogadták, és abban kvótájának több mint 10%‑áról mondott le.”

 Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

7        A cukorrépa‑termelő CS AGRO 2007. február 14‑én hosszú távú értékesítési szerződést kötött a Cukrovary TTD a.s. cukorrépa‑feldolgozó társasággal, a 2007–2013‑as évekre vonatkozó kvótarendszer alá tartozó cukorgyártásra szánt cukorrépa szállításáról. A szerződés értelmében a CS AGRO‑nak minden évben értékesítési szerződést kellett kötnie a cukorrépa szállításáról.

8        A CS AGRO megkötötte ezt az értékesítési szerződést a 2007/2008‑as gazdasági évre, a 2008/2009‑as gazdasági évre azonban nem. A CS AGRO 2007. október 24‑i levelében tájékoztatta a Cukrovary TTD a.s.‑t e szándékáról.

9        2007. október 30‑án a CS AGRO a 2008/2009‑es gazdasági évre vonatkozó szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Státní zemědělský intervenční fondhoz (állami mezőgazdasági intervenciós alap, a továbbiakban: SZIF).

10      2007. november 26‑án a SZIF felhívta a CS AGRO‑t, hogy kérelméhez hét napon belül csatoljon írásos bizonyítékot a hosszú távú értékesítési szerződése azon cukorrépa‑mennyiségre vonatkozó módosításáról vagy felmondásáról, amellyel kapcsolatban vállalja, hogy a továbbiakban nem szállít. A CS AGRO felperes ezt a felhívást nem teljesítette.

11      A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelemre vonatkozó nyomtatványon a CS AGRO kifejezte azon e szándékát, hogy nem köti meg az éves értékesítési szerződést a cukorrépa szállítására vonatkozóan a 2008/2009‑es gazdasági év tekintetében. A SZIF 2008. január 22‑i határozatával elutasította a CS AGRO kérelmét, azzal az indokkal, hogy nem bizonyította, hogy teljesültek a szerkezetátalakítási támogatás nyújtásának a 320/2006 rendelet 4a. cikke (1) bekezdése szerinti alapfeltételei.

12      A CS AGRO közigazgatási kifogással élt a SZIF határozatával szemben a Ministerstvo zemědělství előtt, amelyet az elutasított. E társaság e határozattal szemben keresetet nyújtott be a Městský soud v Praze (prágai városi bíróság) előtt, amelyet az szintén elutasított. A CS AGRO ezt követően felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Městský soud v Praze ítéletével szemben a Nejvyšší správní soudhoz (legfelsőbb közigazgatási bíróság).

13      Ilyen körülmények között a Nejvyšší správní soud úgy döntött, hogy az eljárást felfüggeszti, és a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra:

„1)      A 320/2006 […] rendelet […] 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy a termelő arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát azoknak a vállalkozásoknak, amelyekkel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötött, a termelő egyoldalú nyilatkozatát jelenti arra nézve, hogy nem szállít cukorrépát a 2008/2009‑as gazdasági évben, vagy e kötelezettségvállalás a termelő és a cukoripari vállalkozás közötti, az említett gazdasági évben történő cukorrépa‑szállításokra vonatkozó szerződéses jogviszony írásbeli felmondását jelenti?

2)      Az a tény, hogy valamely szerződő fél egy közvetlenül alkalmazandó uniós jogi rendelkezésben előírt lépést használ fel, eredményezheti‑e ezen fél magánjogi jogalanyok között érvényesen megkötött szerződésből eredő kötelezettségvállalásának érvényesíthetetlenségét, ha e körülmény eredményeként a másik szerződő fél részére az állami költségvetésből kifizetést teljesítettek?”

 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről

 Az első kérdésről

14      Első kérdésével a kérdéseket előterjesztő bíróság lényegében azt szeretné tudni, hogy a 320/2006 rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy az arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009‑es gazdasági évben, a termelő egyoldalú nyilatkozatának formáját öltheti, vagy hogy a termelő ilyen kötelezettségvállalást csak akkor tehet, ha már ténylegesen felmondta a cukoripari vállalkozással való szerződéses jogviszonyát.

15      Amint kitűnik az 1261/2007 rendelet (1) preambulumbekezdéséből, a 320/2006 rendeletet azzal a céllal fogadták el, hogy az lehetőséget teremtsen a kevésbé versenyképes cukortermelők számára a kvótán belüli termelésük feladására. Azonban a kvótáról az említett rendelet alapján való lemondás nem érte el az eredetileg elvárt mértéket.

16      A (7) preambulumbekezdése értelmében az 1261/2007 rendelet célja a szerkezetátalakítási rendszer működésének javítása azáltal, hogy a termelőknek lehetővé teszik a 2008/2009‑es gazdasági évben, hogy a saját kezdeményezésükre feladják a kvótán belüli cukor feldolgozására szánt cukorrépa‑ vagy cukornádtermelésüket.

17      E célból a termelő a 320/2006 rendelet 4a. cikkének (1) bekezdése alapján közvetlenül kérelmezhet szerkezetátalakítási támogatást, arra vonatkozó kötelezettségvállalás kíséretében, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát vagy cukornádat annak a vállalkozásnak, amellyel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötött.

18      Amint az a 320/2006 rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésében szerepel, a termelők által közvetlenül benyújtott támogatás iránti kérelmek arra vezetik a tagállamokat, hogy csökkentsék a cukoripari vállalkozások kvótáját az egyes vállalkozásoknak kiosztott kvóta maximum 10%‑ával.

19      E tekintetben meg kell állapítani, hogy sem a 320/2006 rendelet 4a. cikke, sem az uniós jog egyetlen másik rendelkezése sem írja elő azt, hogy az ilyen kérelmeket meg kell előznie a termelőket a cukoripari vállalkozásokkal összekapcsoló szállítási szerződések előzetes megszűnésének.

20      Márpedig a cukortermelési kvóták csökkentésére vonatkozó célkitűzés a jelen ítélet 18. pontjában felidézett megvalósítása kerülne veszélybe, ha az ilyen csökkentés a cukoripari vállalkozások – többek között a termelőt a vállalkozással összekapcsoló szállítási szerződés kölcsönös megegyezéssel történő előzetes megszűnésében megnyilvánuló – együttműködésétől függhetne.

21      Másfelől emlékeztetni kell arra, hogy a 320/2006 rendelet 4a. cikkének (4) bekezdése értelmében a termelők által közvetlenül benyújtott támogatás iránti kérelmek keretében az egyes vállalkozásoknak kiosztott cukorkvóta maximum 10%‑os határának elérése az érintett tagállam azon kötelezettségével jár, hogy az e határérték feletti kérelmeket a benyújtás időrendi sorrendjének megfelelően elutasítsa.

22      Így ha a termelőnek fel kellene mondania a szállítási szerződését ahhoz, hogy szerkezetátalakítási támogatást igényelhessen, és ha következésképpen nem jutna hozzá a kérelméhez, sem arra nem lenne lehetősége, hogy a cukorrépát vagy nádcukrot szerződés alapján leszállítsa, sem arra, hogy e támogatást megkapja.

23      Az ilyen kockázat eltántoríthatja a termelőket attól, hogy kötelezettséget vállaljanak arra, hogy nem szállítanak cukorrépát vagy nádcukrot a cukoripari vállalkozásoknak, és ellentétes a cukortermelési kvótáknak az említett termelők kezdeményezésére történő csökkentésére vonatkozó célkitűzéssel.

24      Ugyanez a helyzet akkor, ha a cukoripari vállalkozás a 320/2006 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta a saját kérelmét, és ha a termelő támogatás iránti kérelmét a 320/2006 rendelet 4a. cikke (6) bekezdésére tekintettel nem fogadták el.

25      A fenti megállapításokra tekintettel az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 320/2006 rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009‑es gazdasági évben, a termelő egyoldalú nyilatkozatának formáját öltheti.

 A második kérdésről

26      Második kérdésével a kérdéseket előterjesztő bíróság lényegében azt szeretné tudni, hogy a 320/2006 rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy a termelő azon egyoldalú kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009‑es gazdasági évben, e rendelkezés alapján a cukoripari vállalkozás felé fennálló szerződéses kötelezettségei érvényesíthetetlenségét vonja‑e maga után.

27      Amint kitűnik az első kérdésre adott válaszból, a 320/2006 rendelet 4a. cikke (1) bekezdésének, mint olyannak, nincs semmilyen joghatása a felek szerződéses kötelezettségeire.

28      A második kérdésre tehát azt a választ kell adni, hogy a 320/2006 rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a termelő azon egyoldalú kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009‑es gazdasági évben, mint olyan, nem vonja maga után a cukoripari vállalkozás felé fennálló szerződéses kötelezettségei érvényesíthetetlenségét.

 A költségekről

29      Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság (negyedik tanács) a következőképpen határozott:

1)      A 2007. október 9‑i 1261/2007/EK tanácsi rendelettel módosított, a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20‑i 320/2006/EK tanácsi rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009‑es gazdasági évben, a termelő egyoldalú nyilatkozatának formáját öltheti.

2)      Az 1261/2007 rendelettel módosított 320/2006 rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a termelő azon egyoldalú kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009‑es gazdasági évben, mint olyan, nem vonja maga után a cukoripari vállalkozás felé fennálló szerződéses kötelezettségei érvényesíthetetlenségét.

Aláírások


* Az eljárás nyelve: cseh.