Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2012. gada 5. septembra spriedums - Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(lieta C-355/10) 

Šengenas Robežu kodekss - Lēmums 2010/252/ES - Jūras ārējo robežu uzraudzība - Sīki izstrādātu noteikumu ieviešana attiecībā uz robežu uzraudzību - Komisijas īstenošanas pilnvaras - Apjoms - Prasība atcelt tiesību aktu

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - M. Dean, A. Auersperger Matić un K. Bradley)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - Z. Kupčová un R. Szostak)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. O'Reilly un M. Wilderspin)

Priekšmets

Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmuma 2010/252/ES, ar ko papildina Šengenas Robežu kodeksu attiecībā uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, kuru koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV 111, 20. lpp.), atcelšana - Papildu noteikumi par uzraudzību - Noteikumu, ar kuriem tiek pārsniegtas Padomes īstenošanas pilnvaru apjoms, pieņemšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmumu 2010/252/ES, ar ko papildina Šengenas Robežu kodeksu attiecībā uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, kuru koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām;

atstāt spēkā Lēmuma 2010/252 sekas līdz brīdim, kad saprātīgā termiņā stājas spēkā jauns tiesiskais regulējums;

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 246, 11.09.2010.