Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 września 2012 r. - Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-355/10)

(Kodeks graniczny Schengen - Decyzja 2010/252/UE - Ochrona morskich granic zewnętrznych - Wprowadzenie dodatkowych szczegółowych zasad ochrony granic - Uprawnienia wykonawcze Komisji - Zakres - Żądanie stwierdzenia nieważności)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean, A. Auersperger Matić i K. Bradley, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: Z. Kupčová i R. Szostak, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. O'Reilly i M. Wilderspin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniającej kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 111, s. 20) - Warunki uzupełniające dotyczące ochrony - Wprowadzenie norm wykraczających poza zakres uprawnień wykonawczych Rady

Sentencja

Decyzja Rady 2010/252/UE z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej jest nieważna

Skutki decyzji 2010/252 pozostają w mocy do dnia wejścia w życie, w rozsądnym terminie, nowego uregulowania.

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania.

Komisja Europejska pokrywa swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 246 z 11.9.2010.