Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. septembra 2012 - Európsky parlament/Rada Európskej únie

(vec C-355/10)

(Kódex schengenských hraníc - Rozhodnutie 2010/252/EÚ - Dozor na vonkajších morských hraniciach - Zavedenie dodatočných opatrení, ktorými sa riadi dozor na vonkajších hraniciach - Vykonávacie právomoci Komisie - Rozsah - Návrh na zrušenie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: M. Dean, A. Auersperger Matić a K. Bradley, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: Z. Kupčová a R. Szostak, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: C. O'Reilly a M. Wilderspin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Rady 2010/252/EÚ z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Ú. v. EÚ L 111, s. 20) - Dodatočné opatrenia, ktorými sa riadi dozor - Prijatie pravidiel prekračujúcich rozsah vykonávacej právomoci Rady

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Rady 2010/252/EÚ z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, sa zrušuje.

Účinky rozhodnutia 2010/252 sa zachovávajú až do nadobudnutia účinnosti, v primeranej lehote, novej právnej úpravy.

Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010.