Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 september 2012 - Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Mål C-355/10)()

(Kodex om Schengengränserna - Beslut 2010/252/EU - Övervakning av de yttre sjögränserna - Införande av ytterligare bestämmelser för gränsövervakning - Kommissionens genomförandebefogenheter - Räckvidd - Yrkande om ogiltigförklaring)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: M. Dean, A. Auersperger Matić och K. Bradley)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: Z. Kupčová och R. Szostak)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: C. O'Reilly och M. Wilderspin)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut 2010/252/EU av den 26 april 2010 om komplettering av kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 111, s. 20) - Ytterligare bestämmelser om övervakningen - Införande av bestämmelser som överskrider rådets genomförandebefogenheter

Domslut

Rådets beslut 2010/252/EU av den 26 april 2010 om komplettering av kodexen om Schengengränserna vad gäller övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ogiltigförklaras.

Beslut 2010/252 ska ha fortsatt verkan till dess nya bestämmelser träder i kraft inom en rimlig tidsfrist.

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 246, 11.09.2010.