Language of document :

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 19. september 2012 - Grækenland mod Kommissionen

(Sag T-52/12 R)

(Særlige rettergangsformer - statsstøtte - udbetalinger som kompensation fra det græske landbrugsforsikringsorgan (ELGA) i 2008 og 2009 - afgørelse der fastslår, at støtten er uforenelig med det indre marked, og at den skal tilbagesøges - begæring om udsættelse af gennemførelse - fumus boni juris - uopsættelighed - interesseafvejning)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Den Hellenske Republik (ved I. Chalkias og S. Papaïoannou, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Triantafyllou og S. Thomas, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens afgørelse 2012/157/EU af 7. december 2011 om udbetalinger som kompensation fra det græske landbrugsforsikringsorgan (ELGA) i årene 2008 og 2009 (EUT L 78, s. 21).

Konklusion

Gennemførelsen af Kommissionens afgørelse 2012/157/EU af 7. december 2011 om udbetalinger som kompensation fra det græske landbrugsforsikringsorgan (ELGA) i årene 2008 og 2009 udsættes, for så vidt som denne afgørelse pålægger Den Hellenske Republik at tilbagesøge de udbetalte beløb fra støttemodtagerne.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________