Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt (Švédsko) 18. októbra 2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd/Retreiver Sverige AB

(vec C-466/12)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea hovrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd

Odporkyňa: Retreiver Sverige AB

Prejudiciálne otázky

Ak niekto iný ako nositeľ autorského práva k určitému dielu poskytne hypertextové prepojenie na dielo na svojej internetovej stránke, predstavuje to verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti?

Závisí odpoveď na prvú otázku od toho, či sa dielo, na ktoré prepojenie odkazuje, nachádza na internetovej stránke, ku ktorej má prístup ktokoľvek bez obmedzení, alebo či je prístup nejakým spôsobom obmedzený?

Je potrebné pri zodpovedaní prvej otázky rozlíšiť prípad, keď sa dielo po tom, čo používateľ klikol na prepojenie, zobrazí na inej internetovej stránke, a prípad, keď sa dielo po tom, čo používateľ klikol na prepojenie, zobrazí takým spôsobom, že vzbudzuje dojem, že sa zobrazuje na tej istej internetovej stránke?

Môže členský štát poskytnúť širšiu ochranu výlučnému právu autora tým, že umožní, aby "verejný prenos" pokrýval širší rozsah úkonov, ako je stanovené v článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti?

____________

1 - Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.