Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство) на 3 октомври 2012 г. - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Дело C-443/12)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Ответник: Sanofi

Встъпила страна: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Преюдициални въпроси

Какви са критериите за определяне дали "продуктът е защитен с основен патент, който е в сила" в член 3, буква а) от Регламент № 469/2009 (наричан по-нататък "регламентът")?

В положение, при което многобройни продукти са защитени с основен патент, който е в сила, допуска ли регламентът, и в частност член 3, буква в) от него, на патентопритежателя да бъде издаден сертификат за всеки от защитените продукти?

____________

1 - Регламент (EО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, стр. 1).