Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Bremen - Německo) - Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG v. Samskip GmbH

(Věc C-456/11)

"Soudní spolupráce v občanských věcech - Nařízení (ES) č. 44/2001- Články 32 a 33 - Uznávání soudních rozhodnutí - Pojem ,rozhodnutí' - Účinky soudního rozhodnutí na mezinárodní příslušnost - Smluvní ustanovení o založení příslušnosti"

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Bremen

Účastníci původního řízení

Žalobci: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG

Žalovaná: Samskip GmbH

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Landgericht Bremen - Výklad článků 31 a 32 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42) - Uznávání rozhodnutí vydaných v jednom členském státě - Rozhodnutí čistě procesní povahy ("Prozeßurteil") - Rozhodnutí týkající se výkladu ujednání o soudní příslušnosti, kterým se vnitrostátní soud prohlašuje za nepříslušný, když konstatuje soudní příslušnost třetího státu - Rozsah uznání

Výrok

Článek 32 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje i na rozhodnutí, jimiž soud jednoho členského státu odmítá svou příslušnost na základě smluvního ustanovení o založení příslušnosti bez ohledu na kvalifikaci takovéhoto rozhodnutí podle práva jiného členského státu.

Články 32 a 33 nařízení č. 44/2001 musí být vykládány v tom smyslu, že je soud, na němž je požadováno uznání rozhodnutí, jímž soud jiného členského státu odmítl svou příslušnost na základě smluvního ustanovení o založení příslušnosti, vázán zjištěním platnosti tohoto ustanovení, které je obsaženo v odůvodnění pravomocného rozsudku prohlašujícího žalobu za nepřípustnou.

____________

1 - Úř. věst. C 331, 12.11.2011.