Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. november 2012 - Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG og Krones AG mod Samskip GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Bremen - Tyskland)

(Sag C-456/11) 

(Retligt samarbejde i civile sager - forordning (EF) nr. 44/2001 - artikel 32 og 33 - anerkendelse af retsafgørelser - begrebet "retsafgørelse" - virkningen af en afgørelse om international kompetence - aftale om værneting)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Bremen

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG og Krones AG

Sagsøgt: Samskip GmbH

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Landgericht Bremen - fortolkning ar artikel 31 og 32 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s. 1) - anerkendelse af retsafgørelser truffet i en medlemsstat - rent processuel afgørelse ("Prozeßurteil") - retsafgørelse om fortolkningen af en værnetingsklausul, hvorved den nationale ret erklærer sig inkompetent og i denne forbindelse fastslår en tredjestats jurisdiktion - anerkendelsens rækkevidde

Konklusion

Artikel 32 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at den også omfatter en afgørelse, hvorved en ret i en medlemsstat på grundlag af en aftale om værneting afviser at have kompetence, uafhængigt af hvorledes en sådan afgørelse kvalificeres i henhold til en anden medlemsstats ret.

Artikel 32 og 33 i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at den ret, for hvilken der påberåbes anerkendelse af en afgørelse, hvorved en ret i en anden medlemsstat på grundlag af en aftale om værneting har afvist at have kompetence, er bundet af en konstatering vedrørende denne aftales gyldighed, som er indeholdt i præmisserne til en dom, som er blevet endelig, hvori det blev fastslået, at søgsmålet ikke kunne antages til realitetsbehandling.

____________

1 - EUT C 331 af 12.11.2011.