Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.11.2012 (Landgericht Bremenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG ja Krones AG v. Samskip GmbH

(Asia C-456/11)

(Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EY) N:o 44/2001 - 32 ja 33 artikla - Tuomioistuinratkaisujen tunnustaminen - Käsite "tuomio" - Tuomioistuinratkaisujen vaikutukset kansainväliseen toimivaltaan - Oikeuspaikkalauseke)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Bremen

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG ja Krones

Vastaaja: Samskip GmbH

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Landgericht Bremen - Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1) 31 ja 32 artiklan tulkinta - Jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden tunnustaminen - Puhtaasti prosessuaalinen ratkaisu (Prozeßurteil) - Oikeuspaikkalausekkeen tulkintaa koskeva ratkaisu, jossa kansallinen tuomioistuin toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa ja että toimivalta on kolmannen valtion tuomioistuimilla - Tunnustamisen ulottuvuus

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 32 artiklaa on tulkittava siten, että se koskee myös päätöstä, jossa jäsenvaltion tuomioistuin toteaa oikeuspaikkalausekkeen perusteella, ettei sillä ole toimivaltaa, riippumatta siitä, miten tällainen päätös luonnehditaan toisen jäsenvaltion oikeudessa.

Asetuksen N:o 44/2001 32 ja 33 artiklaa on tulkittava siten, että tuomioistuinta, jossa vaaditaan sellaisen päätöksen tunnustamista, jossa toisen jäsenvaltion tuomioistuin on oikeuspaikkalausekkeen perusteella todennut, ettei sillä ole toimivaltaa, sitoo kyseisen lausekkeen pätevyyttä koskeva toteamus, joka sisältyy ratkaisun, josta on tullut lainvoimainen ja jonka mukaan kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, perusteluihin.

____________

1 - EUVL C 331, 12.11.2011.