Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 15. novembra spriedums (Landgericht Bremen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH

(lieta C-456/11) 

Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Regula (EK) Nr. 44/2001 - 32. un 33. pants - Tiesas nolēmumu atzīšana - Jēdziens "nolēmums" - Tiesas nolēmuma ietekme uz starptautisko jurisdikciju - Jurisdikcijas noteikšanas klauzula

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Bremen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

Atbildētāja: Samskip GmbH

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Landgericht Bremen - Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.) 31. un 32. pants - Dalībvalsts pieņemtu lēmumu atzīšana - Nepārprotami procesuāla rakstura lēmums ("Prozeßurteil") - Lēmums par jurisdikcijas noteikšanas klauzulas interpretāciju, ar kuru valsts tiesa ir atzinusi savas jurisdikcijas neesamību, konstatējot trešās valsts jurisdikciju - Atzīšanas apjoms

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 32. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas arī uz nolēmumu, ar kuru dalībvalsts tiesa, pamatojoties uz jurisdikcijas noteikšanas klauzulu, ir noraidījusi savu jurisdikciju, neatkarīgi no tā, kā šis nolēmums tiek kvalificēts citas dalībvalsts tiesībās;

Regulas Nr. 44/2001 32. un 33. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesai, kurā prasa atzīt nolēmumu, ar kuru citas dalībvalsts tiesa, pamatojoties uz jurisdikcijas noteikšanas klauzulu, ir noraidījusi savu jurisdikciju, ir saistošs konstatējums par šīs klauzulas spēkā esamību, kas ir ietverts nolēmuma, kurš stājies spēkā un ar kuru prasība atzīta par nepieņemamu, motīvu daļā.

____________

1 - OV C 331, 12.11.2011.