Language of document :

Жалба, подадена на 3 ноември 2012 г. - ZZ/СХВП

(Дело F-125/12)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Предмет на производството

Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за 2011 г. и на решението, с което се определят задачите му, както и искане за обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска:

да се отмени атестационният му доклад (appraisal report) за 2011 г. с дата 1 февруари 2012 г., както и да се отменят електронните писма на ответника от 14,51 ч. и от 15,49 ч. на 2 февруари 2012 г., доколкото в тях се определят задачите, които СХВП възлага на жалбоподателя за периода от 1 октомври 2011 г. до 30 септември 2012 г.,

СХВП да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените неимуществени вреди в подходящ размер по преценка на Съда на публичната служба,

СХВП да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________