Language of document :

Žaloba podaná 3. novembra 2012 - ZZ/ÚHVT

(vec F-125/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2011 a rozhodnutia stanovujúceho ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy

Žalobca navrhuje,

zrušiť hodnotiacu správu (Appraisal Report) žalobcu za rok 2011 v znení z 1. februára 2012, ako aj e-maily žalovaného z 2. februára 2012, 14.51 hod a z 2. februára 2012, 15.49 hod., v rozsahu, v akom sa žalobcovi stanovujú ciele ÚHVT, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012,

uložiť ÚHVT povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu škody v primeranej výške určenej na základe úvahy súdu za morálnu a nemajetkovú ujmu, ktorá bola žalobcovi spôsobená,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

____________