Language of document :

Жалба, подадена на 16 ноември 2012 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-140/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: R. Duta, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на отказа по потвърдителното заявление, подадено от жалбоподателя до Комисията, за достъп до някои въпроси, които са му били зададени в процедурата по предварителен подбор в рамките на конкурса на общо основание EPSO/AD/230 231/12

Искания на жалбоподателя

да се отмени отказът на Комисията по подаденото от жалбоподателя потвърдително заявление за достъп до документи,

доколкото е необходимо и в частност ако се установи, че представляват решения, да се отменят решенията на EPSO от 20 юли 2012 г., с които е отказано на жалбоподателя да му бъдат предоставени седем от въпросите, използвани на етапа на предварителния подбор за външния конкурс EPSO/AD/230-231,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________