Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-140/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Duta)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności oddalenia wniosku potwierdzającego, złożonego przez skarżącego do Komisji, o uzyskanie dostępu do kilku pytań zadanych skarżącemu w ramach procesu preselekcji konkursu otwartego EPSO/AD/230-231/12.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o oddaleniu złożonego przez skarżącego wniosku potwierdzającego o uzyskanie dostępu do dokumentów;

w razie potrzeby i w szczególności o ile zostanie ustalone, że mają one charakter decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 lipca 2012 r. EPSO, na podstawie których odmówiono skarżącemu przekazania siedmiu pytań będących przedmiotem fazy preselekcji konkursu zewnętrznego EPSO/AD/230-231;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________