Language of document :

Жалба, подадена на 16 ноември 2012 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-141/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на EPSO да не включи жалбоподателя в списъка на лицата, успешно издържали заключителните изпити от обучителните курсове в рамките на процедурата по сертифициране, както и искане за обезщетение.

Искания на жалбоподателя

Жалбата да бъде обявена за допустима и основателна,

обжалваният акт да бъде отменен,

Комисията да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 10 000 EUR за претърпените вреди.

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________