Language of document :

Beroep ingesteld op 27 september 2012 - ZZ/Europol

(Zaak F-104/12)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: W. J. Dammingh en N. D. Dane, advocaten)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van Europol, genomen ter uitvoering van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 juni 2010 in de zaak Hanschmann/Europol, F-27/09, waarbij Europol de verzoekende partij een forfaitair bedrag heeft toegekend ter compensatie van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het besluit dat bij dat arrest nietig is verklaard

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 28 november 2011 waarbij de verwerende partij de verzoekende partij een bedrag van 13 000 EUR toekent ter compensatie van de schade die zij heeft geleden en ter volledige uitvoering van een eerder arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken alsmede van het besluit van 29 juni 2012 waarbij de klacht is afgewezen die de verzoekende partij tegen het besluit van 28 november 2011 heeft ingediend;

verwijzing van Europol in de kosten, daaronder begrepen het salaris van de vertegenwoordiger.

____________