Language of document :

Žaloba podaná 21. novembra 2012 - ZZ/Komisia

(vec F-143/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Tymen, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobkyňu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie EPSO zo 16. decembra 2011 o vylúčení žalobkyne zo zoznamu úradníkov certifikovaných v období 2010 - 2011,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie EPSO zo 16. augusta 2012 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

priznať náhradu škody vo výške 5 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________