Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. - ZZ przeciwko REA

(Sprawa F-135/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu strony skarżącej na liście rezerwy kadrowej postępowania w sprawie naboru REA/2011/TA/PO/AD5.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 lutego 2012 r. o nieumieszczeniu strony skarżącej na liście rezerwy kadrowej postępowania w sprawie naboru REA/2011/TA/PO/AD5;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 sierpnia 2012 r. oddalającej zażalenie strony skarżącej;

obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

____________