Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2012 r. - ZZ przeciwko Europolowi

(Sprawa F-105/12)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci W. J. Dammingh i N. D. Dane)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu wydanej celem wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie F-44/09 Knöll przeciwko Europolowi, w której Europol przyznał stronie skarżącej ryczałtową kwotę, mającą wynagrodzić szkodę wyrządzoną jej decyzją, której nieważność stwierdzono we wspomnianym wyroku.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 listopada 2011 r., w której strona pozwana przyznaje skarżącej kwotę 20 000 EUR tytułem odszkodowania za poniesioną przez nią szkodę oraz wykonania w całości uprzedniego wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, oraz decyzji z dnia 29 czerwca 2012 r., w drodze której oddalone zostało zażalenie skarżącej na decyzję z dnia 28 listopada 2011 r.;

Obciążenie Europolu kosztami postępowania, w tym wynagrodzenia przedstawiciela.

____________