Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r.- ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-142/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci B. Cambier i A. Paternostre)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wydanej w odpowiedzi na wniesiony przez skarżącego na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego wniosek o uznanie choroby zawodowej, zgodnie z którą to decyzją stopień częściowej trwałej niezdolności do pracy skarżącego został określony na 20%, a data utrwalenia/stabilizacji choroby została określona na dzień 25 lutego 2010 r., jak również odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, iż Komisja ponosi odpowiedzialność za naruszenie rozsądnego terminu oraz za rozmaite działania niezgodne z prawem, popełnione przez nią samą lub jej organy w ramach rozpoznawania wniosku o uznanie choroby zawodowej, wniesionego przez skarżącego na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego i w związku z tym:

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 11 stycznia i z dnia 7 sierpnia 2012 r.;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego i jego rodziny kwoty 100.000 EUR celem zadośćuczynienia krzywdzie wyrządzonej skarżącemu niezależnie od jego choroby;

stwierdzenie iż Komisja ponosi odpowiedzialność za rozmaite działania niezgodne z prawem, popełnione przez nią samą lub przez jej organy, które doprowadziły do zaistnienia, utrzymania się i pogorszenia stanu zdrowia skarżącego i zasądzenie od niej w konsekwencji na rzecz skarżącego kwoty 1 798 650 EUR celem naprawienia szkody oraz kwoty 145 850 EUR tytułem zadośćuczynienia krzywdzie i tytułem zwrotu rozmaitych kosztów; ta łączna kwota może zostać pomniejszona o kwotę 268 679,44 EUR, która została już wypłacona skarżącemu na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego;

zasądzenie od Komisji odsetek według stawki 12 % od całości wszystkich wymienionych kwot i to od listopada 2004 r., kiedy to wniosek skarżącego, złożony na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego, mógł był zostać rozstrzygnięty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________