Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-139/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niezamieszczeniu skarżącego na liście osób, które zdały egzaminy na zakończenie szkolenia wpisującego się w ramy procedury certyfikacji oraz żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że skarga jest dopuszczalna i zasadna;

Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

Zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR tytułem odszkodowania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________