Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2012 - ZZ/EMCDDA

(vec F-124/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o neobnovení žalobcovej zmluvy dočasného zamestnanca

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie OOUPZ o neobnovení žalobcovej zmluvy dočasného zamestnanca na základe článku 2 písm. a) PZOZ,

ak to bude potrebné, zrušiť odpoveď zamietajúcu jeho sťažnosť, ktorou sa domáhal obnovenia zmluvy, a

zaviazať EMCDDA na náhradu trov konania.

____________