Language of document :

Sag anlagt den 29. oktober 2012 - ZZ mod Europa-Parlamentet

(Sag F-128/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om, i henhold til vedtægtens artikel 85, stk. 2, at iværksætte tilbagesøgning af samtlige de tilskud til børn, over for hvem der består forsørgerpligt, som fejlagtigt er udbetalt til sagsøgeren, og ikke blot af de beløb, som han fejlagtigt har fået udbetalt i de sidste fem år.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 9. december 2011, for så vidt som denne i medfør af andet punktum i vedtægtens artikel 85, stk. 2, har krævet tilbagebetaling af samtlige de beløb, som fejlagtigt er udbetalt siden september 1999 og ikke blot af de beløb, der fejlagtigt er udbetalt i de sidste fem år, hvoraf kan udledes, at ansættelsesmyndigheden er af den opfattelse, at sagsøgeren forsætligt har vildledt administrationen, annulleres.

Om fornødent annulleres af afgørelsen om afslag på klagen.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________