Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 29. oktobrī - ZZ/Parlaments

(lieta F-128/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - A. Salerno un B. Cortese, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru, piemērojot Civildienesta noteikumu 85. panta 2. punktu, nolemts veikt visu pabalstu par apgādībā esošu bērnu, kurus prasītājs ir nepamatoti saņēmis, atgūšanu, ne tikai to pabalstu, kurus viņš nepamatoti saņēma pēdējo piecu gadu laikā

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 9. decembra lēmumu, ciktāl ar to, piemērojot Civildienesta noteikumu 85. panta 2. punkta otro teikumu, tiek pieprasīts atgūt visu kopš 1999. gada septembra nepamatoti saņemto summu, ne tikai to summu, kas nepamatoti saņemta pēdējo piecu gadu laikā, pamatojoties uz to, ka iecēlējinstitūcija uzskata, ka prasītājs ir apzināti maldinājis administrāciju;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________