Language of document :

Жалба, подадена на 9 ноември 2012 г. - ZZ/Съвет

(Дело F-136/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. M. Velardo)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяната, първо, на Решение № 2011/866/ЕС на Съвета от 19 декември 2011 година относно решението да не се приема предложението на Комисията за регламент за годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Съюза, както и второ, на фишовете за заплата на жалбоподателя за януари, февруари и март 2012 г., изготвени в приложение на посоченото решение.

Искания на жалбоподателя

Да се отменят решенията на Съвета, отразени във фишовете за заплата за месец януари 2012 г. и следващите месеци, както и във фишовете за заплата за 2011 г., доколкото в тях не е приложена предложената от Комисията ставка за адаптиране от 1,7 %;

да се осъди Съветът да възстанови на жалбоподателя разликата между сумите на възнагражденията, изплатени в приложение на решението на Съвета от 19 декември 2011 г. до датата на постановяване на решение по настоящото дело и тези, които е трябвало да му бъдат изплатени ако адаптирането беше изчислено правилно, увеличени с лихвите, изчислени въз основа на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции за рефинансиране през съответните периоди, увеличен с три пункта и половина, считано от датата, на която поисканите суми по главницата са станали дължими;

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

____________