Language of document :

9. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-136/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada esiteks nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsus 2011/866/EL, mis puudutab otsust jätta vastu võtmata komisjoni ettepanek määruse kohta, millega viiakse läbi liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine ning teiseks nõue tühistada hageja 2012. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi palgatõendid, mis koostati eespool nimetatud otsust kohaldades.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu otsused, mis väljenduvad 2012. aasta jaanuari ja järgmiste kuude palgatõendites, ning 2011. aasta palgatõendid osas, milles neis ei kohaldata komisjoni pakutud 1,7%-list kohanduse määra;

kohustada nõukogu hüvitama hagejale nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsust kohaldades kuni käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamiseni makstud töötasu ja selle töötasu vahe, mida oleks tulnud maksta, kui kohandus oleks õigesti arvutatud, lisades sellele summale intressi Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määras, mis oli asjassepuutuvatel ajavahemikel kohaldatav ning kolm ja pool punkti, ja mõista nimetatud summa välja alates hetkest, mil põhisumma kuulus tasumisele;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________