Language of document :

Kanne 9.11.2012 - ZZ v. neuvosto

(Asia F-136/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2011 19.12.2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/866/EU kumoaminen ja mainitun päätöksen mukaisesti vahvistettujen kantajaa koskevien vuoden 2012 tammikuun, helmikuun ja maaliskuun palkkalaskelmien kumoaminen.

Vaatimukset

neuvoston päätökset, joiden sisältö ilmenee vuoden 2012 tammikuun ja sitä seuraavien kuukausien palkkakuiteista sekä vuoden 2011 palkkakuiteista on kumottava siltä osin kuin niissä ei sovelleta komission ehdottamaa 1,7 prosentin mukautusta

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle niiden palkkojen, jotka on maksettu neuvoston 19.12.2011 tekemän päätöksen mukaisesti tässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivään saakka, ja niiden palkkojen, jotka kantajalle olisi pitänyt maksaa, jos mukautus olisi laskettu oikein, välisen erotuksen korkoineen; korkojen määrä on Euroopan keskuspankin pääasiallisiin jälleenrahoitustoimiin kyseisinä ajanjaksoina soveltama korko lisättynä kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä ja niitä vaaditaan maksettaviksi alkaen ajankohdista, joina kantajan vaatimat määrät erääntyivät maksettaviksi

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________