Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 9. novembrī - ZZ/Padome

(lieta F-136/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt, pirmkārt, Padomes 2011. gada 19. decembra Lēmumu Nr. 2011/866/ES par lēmumu nepieņemt Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko katru gadu koriģē Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī, otrkārt, prasītāja 2012. gada janvāra, februāra un marta algas paziņojumus, kas ir pieņemti, piemērojot iepriekš minēto lēmumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes lēmumus, kas izpaužas 2012. gada janvāra un nākamo mēnešu algas izrakstos, kā arī 2011. gada algas izrakstos, jo tajās nepiemēro Komisijas ierosināto korekcijas koeficientu 1,7 % apmērā;

piespriest Padomei atlīdzināt prasītājam atšķirību starp izmaksātā atalgojuma apmēru, piemērojot Padomes 2011. gada 19. decembra lēmumu, līdz sprieduma pieņemšanai šajā lietā un atalgojuma apmēru, ko prasītājam būtu bijis jāizmaksā, ja korekcija būtu pareizi aprēķināta, tai pieskaitot Eiropas Centrālās bankas galvenajām refinansēšanas operācijām noteikto likmi, tai pieskaitot trīs ar pus punktus, sākot ar datumu, ar kuru šajā lietā bija jāizmaksā prasītās summas;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________