Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. - ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-136/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. nr 2011/866/UE w sprawie nieprzyjęcia wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia dostosowującego wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz, po drugie, rozliczeń wynagrodzenia skarżącego za styczeń, luty i marzec 2012 r., sporządzonych na podstawie tej decyzji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Rady odzwierciedlonych w paskach wypłaty za miesiące styczeń 2012 r. i następne oraz w informacjach o wynagrodzeniu za rok 2011 w zakresie, w jakim nie stosują one proponowanego przez Komisję współczynnika dostosowawczego w wysokości 1,7%;

zasądzenie od Rady zapłaty na rzecz skarżącego różnicy pomiędzy kwotami wynagrodzenia wypłaconymi w oparciu o zastosowanie decyzji Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie oraz kwotami, które powinny były zostać mu wypłacone gdyby korekta wynagrodzenia została prawidłowo wyliczona, powiększonej o odsetki za zwłokę ustalone w oparciu o stawki określone przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, stosujące się w okresie mającym znaczenie dla sprawy, podwyższone o 3,5 punktu od momentu, gdy żądane kwoty były należne;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________