Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Riigikohus (Estland) den 5. december 2012 - Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium

(Sag C-561/12)

Processprog: estisk

Den forelæggende ret

Riigikohus

Parter i hovedsagen

Appellanter: Nordecon AS og Ramboll Eesti AS

Indstævnt: Rahandusministeerium (Finanzministerium)

Intervenient: Maanteeamet (Amt für Landstraßen)

Præjudicielle spørgsmål

a)    Skal artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF  af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter fortolkes således, at en ordregivende myndighed kan føre forhandlinger med tilbudsgiverne om tilbud, som ikke svarer til de bindende krav, der er fastsat i kontraktens tekniske specifikationer?

b)    Såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende: Skal artikel 30, stk. 2, i direktiv 2004/18 da fortolkes således, at en ordregivende myndighed under forhandlingerne efter tilbuddenes åbning kan ændre de bindende krav til de tekniske specifikationer, såfremt kontraktens genstand ikke ændres, og kravet om ligebehandling af alle tilbudsgivere respekteres?

c)    Såfremt spørgsmål b) besvares bekræftende: Skal artikel 30, stk. 2, i direktiv 2004/18 da fortolkes således, at en ordning, der udelukker en ændring af de bindende krav til de tekniske specifikationer under forhandlingerne efter tilbuddenes åbning, er i strid med denne bestemmelse?

d)    Såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende: Skal artikel 30, stk. 2, i direktiv 2004/18 fortolkes således, at en ordregivende myndighed herefter ikke må indplacere et tilbud som det bedste, når dette tilbud ved afslutningen af forhandlingerne ikke er i overensstemmelse med de bindende krav i de tekniske specifikationer?

____________

1 - EUT L 134, s. 114.