Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Riigikohus (Viro) on esittänyt 5.12.2012 - Nordecon AS ja Ramboll Eesti AS v. Rahandusministeerium

(Asia C-561/12)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Riigikohus

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Nordecon AS ja Ramboll Eesti AS

Vastapuoli: Rahandusministeerium (Valtiovarainministeriö)

Muu osapuoli: Maanteeamet

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 30 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä sallitaan se, että hankintaviranomainen neuvottelee tarjoajien kanssa sellaisista tarjouksista, jotka eivät täytä teknisissä eritelmissä määrättyjä pakollisia vaatimuksia?

Jos kysymykseen a vastataan myöntävästi, onko direktiivin 2004/18 30 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä sallitaan se, että hankintaviranomainen muuttaa neuvottelujen kuluessa ja tarjousten avaamisen jälkeen teknisten eritelmien pakollisia vaatimuksia, sillä edellytyksellä, että hankintasopimuksen kohde ei muutu ja että kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu taataan?

Jos kysymykseen b vastataan myöntävästi, onko direktiivin 2004/18 30 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että sen kanssa on ristiriidassa sääntely, jolla suljetaan pois mahdollisuus muuttaa teknisten eritelmien pakollisia vaatimuksia neuvottelujen kuluessa tarjousten avaamisen jälkeen?

Jos kysymykseen a vastataan myöntävästi, onko direktiivin 2004/18 30 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä kielletään hankintaviranomaista toteamasta parhaaksi sellaista tarjousta, joka ei neuvottelujen päättyessä ole yhteensopiva teknisen eritelmän pakollisten vaatimusten kanssa?

____________

1 - EUVL L 134, s. 114.