Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 5. decembrī iesniedza Riigikohus (Igaunija) - Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium

(lieta C-561/12)

Tiesvedības valoda - igauņu

Iesniedzējtiesa

Riigikohus

Lietas dalībnieki pamatprocesā

Prasītājas un kasācijas sūdzības iesniedzējas: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Atbildētāja un atbildētāja kasācijas tiesvedībā: Rahandusministeerium (Finanšu ministrija)

Trešā persona, kas iestājusies lietā: Maanteeamet (Autoceļu departaments)

Prejudiciālie jautājumi

a) Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK  par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu [būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu] slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 30. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas līgumslēdzējai iestādei ļauj ar pretendentiem vest sarunas par tādiem piedāvājumiem, kuri neatbilst iepirkuma līguma tehniskajās specifikācijās noteiktajām obligātajām prasībām?

b) Ja atbilde uz a) jautājumu ir apstiprinoša: vai tad Direktīvas 2004/18/EK 30. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas līgumslēdzējai iestādei ļauj sarunu gaitā pēc piedāvājumu atvēršanas tehnisko specifikāciju obligātās prasības grozīt ar noteikumu, ka publiskā iepirkuma līguma priekšmets netiek grozīts un tiek nodrošināta vienāda attieksme pret visiem pretendentiem?

c) Ja atbilde uz b) jautājumu ir apstiprinoša: vai tad Direktīvas 2004/18/EK 30. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā būtu regulējums, saskaņā ar kuru tehnisko specifikāciju obligāto prasību grozīšana sarunu gaitā ir izslēgta?

d) Ja atbilde uz a) jautājumu ir apstiprinoša: vai tad Direktīvas 2004/18/EK 30. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to līgumslēdzējai iestādei tiek liegts šādu piedāvājumu noteikt kā labāko, kurš sarunu nobeigumā nav atbilstošs tehnisko specifikāciju obligātajām prasībām?

____________

1 - OV L 134, 114. lpp.