Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 5 december 2012 - Nordecon AS, Ramboll Eesti AS mot Rahandusministeerium

(Mål C-561/12)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Motpart: Rahandusministeerium (Finansministeriet)

Ytterligare deltagare i rättegången: Maanteeamet (Landsvägsmyndigheten)

Tolkningsfrågor

Ska artikel 30.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster tolkas så, att en upphandlande myndighet får föra förhandlingar med anbudsgivarna om sådana anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven i de tekniska specifikationerna för kontraktet?

Om fråga a besvaras jakande: Ska artikel 30.2 i direktiv 2004/18 tolkas så, att en upphandlande myndighet under förhandlingarna efter det att anbuden har öppnats får ändra de obligatoriska kraven i de tekniska specifikationerna under förutsättning att föremålet för upphandlingen inte ändras och likabehandling av alla anbudsgivare garanteras?

Om fråga b besvaras jakande: Ska artikel 30.2 i direktiv 2004/18 tolkas så, att en bestämmelse strider mot denna artikel om den innebär att det är förbjudet att ändra de obligatoriska kraven i de tekniska specifikationerna under förhandlingarna efter det att anbuden har öppnats är utesluten?

Om fråga a besvaras jakande: Ska artikel 30.2 i direktiv 2004/18 tolkas så, att en upphandlande myndighet inte får klassificera ett sådant anbud som det bästa som vid slutet av förhandlingarna inte uppfyller de obligatoriska kraven i de tekniska specifikationerna?

____________

1 - EUT L 134, s. 114.