Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 6. november 2012 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-41/06 RENV) 

(Personalesag - tjenestemænd - hjemvisning til Retten efter ophævelse - invaliditet - pensionering som følge af invaliditet - invaliditetsudvalgets sammensætning - lovlighed - betingelser)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Hjemvisning efter ophævelse - personalesag - dels en påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at pensionere sagsøgeren som følge af invaliditet og af en række retsakter, der er forbundet med denne afgørelse, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger i sag F-41/06, sag F-41/06 RENV og sag T-20/09 P.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 54.