Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 listopada 2012 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-41/06 RENV)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia - Niezdolność do pracy - Przeniesienie w stan spoczynku z powodu niezdolności do pracy - Skład komitetu ds. inwalidztwa - Prawidłowość - Warunki)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Przekazanie sprawy po uchyleniu rozstrzygnięcia - Służba publiczna - Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przeniesieniu skarżącego w stan spoczynku z powodu niezdolności do pracy, jak również szeregu aktów związanych z tą decyzją i, po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską w sprawach F-41/06, F-41/06 RENV i T-20/09 P.

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006, s. 54.