Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 декември 2012 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-70/11)

(Публична служба - Длъжностни лица - Процедура за оценяване за 2008 г. -- Освобождаване на половин работен ден с оглед на синдикално представителство - Доклад за оценка, обхващащ функциите, изпълнявани в службата, в която е назначено длъжностното лице - Допитване до групата ad hoc - Определяне съгласно правилника - Определяне от синдикална организация - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на доклада за оценка на жалбоподателя за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

Осъжда г-н Lebedef да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези, направени от Европейската комисия.

____________

1 - ОВ C 282, 24.9.2011 г., стр. 52.