Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. december 2012 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-70/11) 

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelsesåret 2008 - tjenestefrihed på halv tid med henblik på faglig repræsentation - bedømmelsesrapport, som dækker det udførte arbejde i den tjenestegren, tjenestemanden er tilknyttet - høring af ad hoc gruppen - vedtægtsbestemt udpegning - faglig udpegning - søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2008.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Giorgio Lebedef bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1 - EUT C 282 af 24.9.2011, s. 52.