Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra rīkojums - Lebedef/Komisija

(lieta F-70/11) 

Civildienests - Ierēdņi - 2008. gada novērtējums - Atbrīvojums no pienākumu pildīšanas uz nepilnu slodzi, lai īstenotu pārstāvību arodbiedrībā - Novērtējuma ziņojums, kas attiecas uz funkcijām, kuras veiktas dienestā, kurā persona strādā - Apspriešanās ar ad hoc grupu - Personālkomitejas īstenota iecelšana amatā- Arodorganizācijas īstenota iecelšana amatā - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

G. Lebedef sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 282, 24.09.2011., 52. lpp.