Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 grudnia 2012 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/11)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Postępowanie w sprawie oceny za 2008 r. - Zwolnienie z pełnienia obowiązków w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej - Sprawozdanie z oceny obejmujące zadania wykonywane w zatrudniającej jednostce organizacyjnej - Zasięgnięcie opinii grupy ad hoc - Wyznaczenie do organów przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym - Wyznaczenie do związkowych organizacji przedstawicielskich - Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

G. Lebedef pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 - Dz.U. C 282 z 24.9.2011, 52.