Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 5 декември 2012 г. - Bourtembourg/Комисия

(Дело F-6/12)

(Публична служба - Длъжностни лица - Надбавка за експатриране - Понятие за обичайно пребиваване - Постоянен или обичаен център на интересите - Временно пребиваване с цел обучение - Място на упражняване на професионалната дейност - Трудови правоотношения за неопределен срок)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Julien Bourtembourg (Брюксел, Белгия) (представител: C. Dony, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и V. Joris)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя за получаване на надбавката за експатриране

Диспозитив

Отменя Решение на Европейската комисия от 24 май 2011 г., с което е отхвърлено искането на г-н Bourtembourg за получаване на надбавката за експатриране.

Европейската комисия понася собствените си разноски и е осъдена да заплати направените от г-н Bourtembourg съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 184, 23.6.2012 г., стр. 22.