Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. december 2012 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-109/11) 

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelsesåret 2009 - tjenestehed på halv tid med henblik på faglig repræsentation - bedømmelsesrapport, som dækker det udførte arbejde i den tjenestegren, tjenestemanden er tilknyttet - vedtægtsbestemt udpegning - faglig udpegning - søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af en del af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2009.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Giorgio Lebedef bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 - EUT C 6 af 7.1.2012, s. 26.