Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 december 2012 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-109/11)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordelingsjaar 2009 - Halftijdse vrijstelling voor vakbondsvertegenwoordiging - Beoordelingsrapport dat in dienst van tewerkstelling verrichte werkzaamheden dekt - Aanwijzing bij Statuut - Aanwijzing door vakbond - Beroep kennelijk rechtens ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van een gedeelte van het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2009

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Lebedef draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 - PB C 6 van 7.1.2012, blz. 26.