Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 grudnia 2012 r. - Cerafogli przeciwko EBC

(Sprawa F-43/10)

(Służba publiczna -Personel EBC - Skarga na mobbing - Dochodzenie administracyjne - Dostęp do akt dochodzenia - Sprawozdanie z dochodzenia - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: P. Embley i F. Feyerbacher, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EBC oddalającej skargi skarżącej dotyczące dyskryminacji i naruszenia jej godności ze względu na zachowanie jej kierownictwa oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

M.C. Cerafogli pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Bank Centralny.

____________

1 - Dz.U. C 209 z 31.7.2010, 56.