Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 5 декември 2012 г. - Grazyte/Комисия

(Дело F-76/11)

(Публична служба - Възнаграждение - Надбавка за експатриране - Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника - Десетгодишен период, който трябва да се вземе предвид - Начален момент - Краен момент - Неотносимост на периодите на работа в международна организация - Прилагане по аналогия на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Diana Grazyte (Utena, Литва) (представител: R. Guarino, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin, подпомаган от A. Dal Ferro, avocat, впоследствие от V. Joris, подпомаган от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението на органа по назначаването, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя за получаване на надбавката за експатриране.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Grazyte понася собствените си съдебни разноски и е осъдена да заплати направените от Европейската комисия съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 319, 29.10.2011 г., стр. 29.